Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 24/6/2022, Phòng Tư pháp huyện Tủa Chùa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thọ Lam, Trưởng phòng Tư pháp – Chủ trì Hội nghị; lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp huyện và đại diện công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Phòng Tư pháp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2022 trên địa bàn huyện; tham mưu Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện (Hội đồng) ban hành Kế hoạch về công tác năm 2022 của Hội đồng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai thường xuyên, chủ động phối hợp với các cơ quan thành viên trong Hội đồng tổ chức và triển khai nhiệm vụ PBGDPL theo chương trình hoạt động đã đề ra, tổ chức được 163 cuộc với 12.856 lượt người nghe. Kết quả đăng ký, quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp huyện: Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện thay đổi, cải chính hộ tịch cho 25 trường hợp đảm bảo về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; kết quả đăng ký, quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền cấp xã: khai sinh 1.462 trường hợp; đăng ký kết hôn 208 trường hợp, đăng ký khai tử 84 trường hợp,... Về kết quả chứng thực thuộc thẩm quyền cấp xã đã chứng thực bản sao từ bản chính 5.997 bản, chứng thực 143 hợp đồng. Công tác Trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác tư pháp khác đã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện thường xuyên, kịp thời đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

          Hội nghị tiếp thu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tư pháp - Hộ tịch tại cơ sở. Lãnh đạo Phòng Tư pháp ghi nhận, đánh giá cao các cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo công chức Tư pháp- Hộ tịch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp và thảo luận, tháo gỡ những vướng mắc, kiến nghị của cơ sở nêu ra.

          Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thọ Lam đề nghị công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn tập trung tham mưu cho UBND thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Hôn nhân và gia đình Chuyên đề về một số quy định của pháp luật và kỹ năng phổ biến pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết, những điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ban hành năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019); tiếp tục tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid -19; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; tham mưu UBND xã kiện toàn đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở và đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật; kịp thời giải quyết các vụ, việc liên quan đến công tác tư pháp thuộc thẩm quyền UBND cấp xã. Đối với các trường hợp khó khăn, phức tạp cần báo cáo về Phòng để chỉ đạo kịp thời.

          Hội nghị được tổ chức thành công giúp cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn nhận thức rõ hơn chức năng, nhiệm vụ công tác Tư pháp tại cơ sở trong giai đoạn hiện nay và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.455
   Online: 20