Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 

 

 

Trưởng phòng: Lê Anh Hưng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp.

Điện thoại: 0215.3824093

Email: hungla.stp@dienbien.gov.vn

Phó trưởng phòng: Giàng Thị Kía

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Công tác xã hội

Trình độ LLCT: Cao cấp.

Điện thoại: 0215.3824093

Email: kiagt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hòa

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Chính trị

Trình độ LLCT: Cao cấp.

Điện thoại: 0215.3824093

Email: hoant.stp@dienbien.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ LĨNH VỰC PBGDPL, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT, TIẾP CẬN THÔNG TIN

a) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Xây dựng hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các chiến lược, chính sách, quy hoạch, chương trình, chương trình phối hợp, kế hoạch, đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch, đề án được ban hành; sơ kết, tổng kết việc triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL;

- Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (tham mưu tổ chức các phiên họp thường kỳ; kiểm tra công tác PBGDPL hằng năm; tư vấn cho UBND tỉnh các chương trình, đề án, kế hoạch về PBGDPL);

- Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; hướng dẫn UBND các cấp củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật và những người làm công tác PBGDPL;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp;

- Biên tập, xuất bản Bản tin Tư pháp của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; biên tập các bài viết có liên quan đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Hướng dẫn việc xây dựng và tổ chức sinh hoạt của các Câu lạc bộ pháp luật;

- Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử về Phổ biến, giáo dục pháp luật theo Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”; thực hiện công tác phô biến, giáo dục pháp luật thông qua Trang thông tin điện tử; các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các Cuộc thi tìm hiểu pháp luật.

b) Công tác hòa giải ở cơ sở

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện quán triệt, triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn việc tuyên truyền Luật Hòa giải ở cơ sở trên loa truyền thanh cơ sở và các phương tiện thông tin truyền thông;

- Hướng dẫn về củng cố, kiện toàn tổ chức của tổ hòa giải và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; Phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ hòa giải cho người làm công tác hòa giải ở cơ sở;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh.

c) Công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật;

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND các cấp thành lập, củng cố, kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định;

- Phối hợp với Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh hướng dẫn việc đánh giá, chấm điểm tiêu chí số 18.5; bình xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định.

d) Triển khai Luật Tiếp cận thông tin

Tham mưu cho lãnh đạo Sở giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh.

đ) Công tác khác

Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện nhiệm vụ là thành viên các Ban chỉ đạo do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, bao gồm: Ban chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh Điện Biên; Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Bổ nhiệm các chức danh “Quỹ hoàn lương” tỉnh Điện Biên; Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án của Hội LHPN Việt Nam; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên; Ban chỉ đạo Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010-2020”; Ban chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Điện Biên năm 2016 và các năm tiếp theo; Ban Chỉ đạo triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 của BCH Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020; Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người; Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Điện Biên.

Tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả triển khai thi hành các chính sách, pháp luật; chương trình, đề án có liên quan đến công tác tư pháp và lĩnh vực PBGDPL, hòa giải ở cơ sở được Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở giao.

 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.258
Online: 63