Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Stt

 

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Tình trạng

Lĩnh vực chuyên môn

Ngày, tháng năm bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

I

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: PHÁP Y

1

Quàng Văn Tuấn

15/10/1971

x

 

Pháp y

23/5/2002

2

Hoàng Tiến Thể

19/8/1976

x

 

Pháp y

26/3/2013

3

Nguyễn Đức Thịnh

09/9/1968

 

x

Pháp y

23/5/2002

4

Đinh Gia Khải

04/3/1963

 

x

Pháp y

07/10/2003

5

Lê Quý Tình

12/5/1966

 

x

Pháp y

28/6/2005

6

Lê Văn Thanh

07/6/1966

 

x

Pháp y

23/5/2002

7

Quàng Văn Pinh

06/5/1960

 

x

Pháp y

24/7/1996

8

Bùi Thanh Hải

13/12/1972

 

x

Pháp y

04/2/2009

9

Mào Văn Sơn

30/10/1967

 

x

Pháp y

28/6/2005

10

Vừ A Câu

06/3/1968

 

x

Pháp y

04/2/2009

11

Lê Ngọc Thanh

03/11/1959

 

x

Pháp y

04/3/2009

12

Nguyễn Văn Minh

22/02/1972

 

x

Pháp y

23/5/2002

13

Tòng Văn Kim

02/02/1964

 

x

Pháp y

14/8/2009

14

Bạc Cầm Luyện

02/9/1972

 

x

Pháp y

14/8/2009

15

Đinh Công Quy

15/7/1975

 

x

Pháp y

04/2/2009

16

Lèng Văn Quân

18/7/1976

 

x

Pháp y

26/7/2005

17

Cà Văn Nội

09/2/1965

 

x

Pháp y

24/7/1996

18

Nguyễn Thế Cường

13/12/1969

 

x

Pháp y

07/10/2003

19

Điêu Chính Thanh

03/12/1966

 

x

Pháp y

07/10/2003

20

Nguyễn Quang Vinh

10/01/1960

x

 

Pháp y

19/6/1992

21

Phạm Hồng Phong

10/11/1961

 

x

Pháp y

19/6/1992

22

Bùi Văn Đoàn

20/7/1990

x

 

Pháp y

26/6/2018

23

 Lò Thị Kim Toán

29/01/1985

x

 

 Pháp y

26/8/2019

II

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: KỸ THUẬT HÌNH SỰ

1

Trần Văn Tình

28/3/1967

x

 

Tài liệu - Số khung số máy

19/6/1992

2

Hoàng Văn Sính

19/6/1965

x

 

Hóa học

21/9/2012

3

Nguyễn Văn Hưng

20/3/1981

x

 

Tài liệu

5/10/2011

4

Phạm Ngọc Thanh

03/7/1981

x

 

Tài liệu

07/9/2009

5

Lê Quang Minh

24/9/1980

x

 

Cháy nổ

25/10/2011

6

Trần Sỹ Nguyên

16/1/1984

x

 

Hóa học

26/3/2013

7

Nguyễn Thúy Mai

20/01/1984

x

 

Hóa học

04/9/2013

8

Trần Thanh Tùng

23/3/1983

x

 

Hóa học

17/6/2015

9

Đỗ Nam Sơn

02/11/1984

x

 

Kỹ thuật số và điện tử

26/6/2018

10

Lò May Thy

02/11/1991

x

 

Kỹ thuật số và điện tử

26/6/2018

11

Đậu Thành Bắc

01/11/1990

x

 

Tài liệu

26/6/2018

12

Hoàng Xuân Liểu

28/12/1984

x

 

Hóa học

26/6/2018

13

Nguyễn Mạnh Tiến

07/3/1987

x

 

Súng đạn

26/6/2018

14

Lê Thị Ngoan

14/10/1985

x

 

Sinh học

12/4/2019

III

 LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: THUẾ

1

Nguyễn Sỹ Tám

30/9/1960

 

x

Ph. luật thuế

25/5/2012

2

Bùi Mạnh Chuyển

04/10/1977

 

x

Ph. luật thuế

25/5/2012

3

Dương Duy Bẩy

10/7/1972

 

x

Ph.luật Thuế

25/5/2012

4

Nguyễn Thị Xuân Hương

16/01/1968

 

x

Ph. luật thuế

25/5/2012

5

Nguyễn Thế Vinh

13/3/1963

 

x

Ph. luật thuế

25/5/2012

6

Tòng Văn Minh

04/11/1969

 

x

Ph. luật thuế

25/5/2012

7

Đặng Văn Thành

24/4/1959

 

x

Ph. luật thuế

25/5/2012

8

Vũ Văn Ninh

26/4/1960

 

x

Ph. luật thuế

25/5/2012

9

Lê Mạnh Hùng

22/02/1970

 

x

Ph. luật thuế

25/5/2012

13

Nguyễn Văn Khải

05/7/1967

 

x

Ph.luật thuế

25/5/2012

11

Hồ văn Quân

20/8/1961

 

x

Ph. luật thuế

25/5/2012

12

Phan Thị Hường

03/11/1960

 

x

Ph. luật thuế

25/5/2012

13

Nguyễn Văn Chung

15/5/1971

 

x

Ph. luật thuế

25/5/2012

IV

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: TÀI CHÍNH

1

Hoàng Văn Dưỡng

21/7/1960

 

x

Tài chính

03/4/2000

2

Phạm Thị Nhung

20/8/1963

 

x

Tài chính

03/4/2000

3

Nguyễn Xuân Hạnh

13/01/1948

 

x

Tài chính

03/4/2000

4

Phạm Văn Long

08/5/1955

 

x

Tài chính

03/4/2000

V

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: XÂY DỰNG

1

Phạm Mai Luân

27/5/1955

 

x

Xây dựng

25/10/2002

2

Nguyễn Thành Phong

28/01/1965

 

x

Xây dựng

01/9/2004

3

Nguyễn Minh Lượng

27/5/1977

 

x

xây dựng

14/8/2014

VI

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: VĂN HÓA

1

Trần Minh Thư

24/8/1963

 

x

Văn hóa

19/6/1992

2

Dương Thị Vân

07/3/1965

 

x

Văn hóa

17/11/1997

3

Phạm Huy

01/01/1948

 

x

Văn hóa

17/11/1997

4

Lại Quang Trung

25/6/1948

 

x

Văn hóa

19/6/1992

VII

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

Lê Văn Quang

02/9/1962

 

x

Khoa học CN

19/6/1992

VIII

LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH: THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

1

Nguyễn Đình Phức

02/01/1964

 

x

Thông tin TT

25/8/2014

2

Phạm Minh Hải

20/3/1980

 

x

Thông tin TT

25/8/2014

3

Nguyễn Thị Tươi

06/6/1981

 

x

Thông tin TT

25/8/2014

4

Phạm Thanh Nam

13/8/1982

 

x

Thông tin TT

25/8/2014

5

Bùi Thu Hà

20/7/1974

 

x

Thông tin TT

08/9/2014

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 255.379
Online: 34