Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 

Phó Giám đốc: Đồng Văn Cường 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Trình độ LLCTL: Cao Cấp 

Điện thoại: 02153.953626

Email:cuongdt.stp.@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Phạm Huyền Trang 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 02153.953626

Email:trangph.stp@dienbien.gov

Cán sự: Nông Văn Thắng

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Điện thoại:02153.953626

Email: thangnv.stp.@dienbien.gov.vn

Kế toán: Nguyễn Đình Đức 

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Điện thoại: 02153.953626

Email:ducnd.stp.@dienbien.gov.vn

 

Chuyên viên:

Trình độ chuyên môn:

Điện thoại:

Email:

   

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

1. Chức năng, nhiệm vụ"

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, UBND tỉnh Điện Biên và sự quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp.

- Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá các loại tài sản.

- Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006 về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản theo đó Trung tâm có những chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

+ Tổ chức việc bán đấu giá những tài sản Nhà nước phải bán đấu giá theo quy định hiện hành;

+ Trung tâm có nhiệm vụ bán đấu giá tài sản để thi hành án; tài sản đảm bảo; tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước; tài sản thi hành án;

+ Ký hợp đồng với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu bán đấu giá các lại tài sản khác;

+ Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao cho cơ quan chủ quản;

+ Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

- Hiện trạng cơ cấu, tổ chức bộ máy của đơn vị

- Biên chế đơn vị được giao năm 2020 là 08 (Trong đó: Biên chế sự nghiệp: 07 người, hợp đồng 68: 01 người);

 - Số lượng vị trí việc làm của đơn vị: 07

- Vị trí việc làm lãnh đạo quản lý: 02

- Vị trí việc làm chuyên môn: 03

- Vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ: 02

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.342
Online: 82