Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 

 Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Xuân Hường         

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

Trình độ LLCT:  Trung cấp

Điện thoại: 02153.833368

Email: huongntx.stp@dienbien.gov.vn

 

 

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thái Châu

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02153.836187

Email: chaunt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên

Đinh Thị Huề

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Điện thoại: 0215.3838.306

Email: huedt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Vũ Thị Quyên

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngôn ngữ

Điện thoại: 02153.833368

Email: quyenvt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Phương Thảo

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Điện thoại: 02153.838306

Email: thaonp.stp@dienbien.gov.vn

Văn thư - lưu trữ  Nguyễn Thị Ngại

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Điện thoại: 02153.825.336

Email: ngaint.stp@dienbien.gov.vn

Kế toán  Trần Thị Xim

Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02153.825.338

Email: ximtt.stp@dienbien.gov.vn

Lái xe: Nguyễn Văn Cường

Điện thoại:02153.829110

 

Lái xe: Đặng Văn Mới

Điện thoại:02153.829110

Nhân viên: Hà văn Hạnh

Điện thoai: 02153.829.110

Nhân viên: Lò Thị Trinh

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Tham mưu Giám đốc Sở về công tác văn phòng, bao gồm: theo dõi, tổng hợp, điều phối các hoạt động của cơ quan; công tác tổng hợp, văn thư - lưu trữ, quản trị hành chính, tài vụ, cơ sở vật chất, thi đua - khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, công nghệ thông tin, phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Tham mưu Giám đốc Sở về công tác tổ chức cán bộ của Sở, của ngành và công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan Sở Tư pháp.

2. Nhiệm vụ: Tham mưu Lãnh đạo Sở:

a. Trong công tác văn phòng:

- Xây dựng, theo dõi, đôn đốc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm và hàng năm của Sở Tư pháp;

- Thực hiện công tác tổng hợp; báo cáo, thống kê hàng tháng, quý, 6 tháng, 01 năm; báo cáo cải cách hành chính, cải cách tư pháp; báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo 6 tháng và một năm; báo cáo theo các chuyên đề và báo cáo đột xuất của Sở Tư pháp theo quy định;

- Xây dựng lịch công tác hàng tháng, chuẩn bị nội dung các kỳ họp giao ban, thông báo kết luận và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận cuộc họp giao ban của Lãnh đạo, của cơ quan.

- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính; cải cách tư pháp; thực hiện quy chế dân chủ; cải cách công vụ; kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp ở 03 cấp chính quyền tỉnh; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008; thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi các đơn vị trong ngành thực hiện;

- Thực hiện ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, theo dõi và quản lý việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số; phần mềm văn bản dùng chung và quản lý cổng thông tin điện tử của Sở;

- Thực hiện việc thông tin, truyền đạt các quyết định, văn bản ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở trong toàn ngành;

- Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Lãnh đạo Sở.

- Thực hiện công tác thường trực, giúp việc cho Giám đốc Sở và Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tư pháp về công tác thi đua khen thưởng, xét đề nghị tặng kỷ niệm chương của ngành theo quy định;

- Thường trực giúp việc Ban phòng chống lụt bão, Phòng cháy chữa cháy của Sở và các Ban, Tổ công tác khác do Giám đốc Sở thành lập mà Văn phòng là Thường trực.

- Thực hiện triển khai công tác các Ban của tỉnh trong đó có Sở Tư pháp là thành viên và thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở yêu cầu;

- Thực hiện công tác quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Lập dự toán kinh phí hàng tháng, quý năm; quyết toán kinh phí, quản lý tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất của cơ quan theo quy định của pháp luật, bảo đảm điều kiện làm việc của cơ quan Sở Tư pháp;

- Bảo đảm phương tiện làm việc cho Lãnh đạo Sở đi công tác hoặc cán bộ công chức khác khi được sự phân công của Giám đốc Sở;

- Thực hiện và theo dõi, đôn đốc thực hiện các Quy chế do Giám đốc Sở ban hành;

- Thực hiện phát ngôn báo chí theo chỉ đạo, phân công của Giám đốc Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

b. Nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ:

- Tham mưu Giám đốc Sở trong công tác tổ chức bộ máy, biên chế của Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định pháp luật;

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng, bố trí, sắp xếp, phân công công tác đối với công chức, viên chức và người lao động;

- Tham mưu xây dựng và triển khai các Đề án, chương trình, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về công tác tổ chức cán bộ theo quy định;

- Tham mưu Giám đốc Sở về thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo quy định của Đảng và Nhà nước;

- Tham mưu Giám đốc Sở việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở theo quy định pháp luật;

- Tham mưu Giám đốc Sở các văn bản trao đổi với cấp ủy địa phương về công tác tổ chức cán bộ;

- Tham mưu Giám đốc Sở việc chuyển loại, chuyển ngạch công chức, viên chức theo quy định pháp luật;

- Tham mưu Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, công chức tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã;

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện chính sách tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép, chế độ hưu trí, chế độ thôi việc và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác đối với công chức, viên chức, người lao động;

- Tham mưu Giám đốc Sở thực hiện việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng tháng và hàng năm theo quy định;

- Tham mưu Giám đốc Sở về giải quyết thôi việc, thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức;

- Thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở.

- Theo dõi công tác quốc phòng an ninh, quân dự bị động viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong cơ quan Sở Tư pháp;

- Tổng hợp, thống kê cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở và của ngành theo quy định;

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.019
Online: 54