Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Description: Minh Hương

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hương

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02153.824.110

Email: huongntm.stp@dienbien.gov.vn

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Thanh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp.

Điện thoại: 02153.824.110

Email: thanhptt.stp@dienbien.gov.vn

Description: Ngọc Hương

Phó trưởng phòng: Đỗ Thị Ngọc Hương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại:02153.824.110

Email: huongdtnt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Thu

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02153.824.110

Email: Thunt.stp@dienbien.gov.vn

 

CHỨC NĂNG. NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu Lãnh đạo Sở quản lý công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, công tác pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

2. Nhiệm vụ: Tham mưu Lãnh đạo Sở

a) Về công tác xây dựng pháp luật

- Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Tham gia xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh do các cơ quan chuyên môn khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì soạn thảo; 

- Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

b) Về kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành;

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; hướng dẫn cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Giám đốc Sở Tư pháp triển khai, hướng dẫn thực hiện củng cố, kiện toàn đội ngũ Cộng tác viện kiểm tra văn bản QPPL cấp tỉnh.

c) Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

d) Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (vbpl.vn).

e) Về công tác pháp chế

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

- Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

   - Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế chuyên trách và Phòng Pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

 - Quản lý, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương;

  - Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

g) Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

h) Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế của Giám đốc Sở ban hành;

- Báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công./.

 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.104
Online: 90