Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 

Trưởng phòng: Đỗ Thị Ngọc Hương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02153.824.110

Email: huongdtn.stp@dienbien.gov.vn

Phó trưởng phòng: Phạm Thị Thanh Thanh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp.

Điện thoại: 02153.824.110

Email: thanhptt.stp@dienbien.gov.vn

huyên viên: Trần Hồng Nhung

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: 

Điện thoại: 02153.824.110

Email: nhungth.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Trịnh Thị Thùy Ninh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: 

Điện thoại: 02153.824.110

Email: ninhttt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Tô Thị Minh Hồng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: 

Điện thoại: 02153.824.110

Email: hongttm.stp@dienbien.gov.vn

 

CHỨC NĂNG. NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; pháp chế; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; cập nhật, quản lý khai thác, sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

2.1. Trình UBND tỉnh

a) Dự thảo nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND tỉnh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý;

b) Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, xây dựng, hoàn thiện pháp luật thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực tư pháp.

2.2Trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

2.3. Tổ chức thực hiện các văn bản QPPL, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

2.4. Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh, danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên;

b) Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm định, tham gia xây dựng, góp ý đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định của UBND tỉnh; tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh theo quy định pháp luật;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc xây dựng văn bản quy định chi tiết văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa phương để bảo đảm tiến độ soạn thảo và chất lượng dự thảo văn bản quy định chi tiết.

2.5. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra văn bản QPPL hàng năm của tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Là đầu mối giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành;

c) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra theo thẩm quyền, xử lý văn bản của HĐND và UBND cấp huyện;

d) Kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa QPPL do HĐND hoặc UBND cấp huyện ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức nghị quyết của HĐND hoặc quyết định của UBND, các văn bản có chứa QPPL hoặc có thể thức như văn bản QPPL do Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện ban hành;

đ) Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Tư pháp về nghiệp vụ tự kiểm tra văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền đối với văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp xã ban hành;

e) Đề xuất các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật được phát hiện qua kiểm tra; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

2.6. Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

a) Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản hàng năm của tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Là đầu mối giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh theo quy định pháp luật;

c) Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của HĐND, UBND tỉnh;

2.7. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản đối với người làm công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, công chức Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã.

2.8. Về công tác pháp chế

a) Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch công tác pháp chế hàng năm ở địa phương và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

b) Quản lý, kiểm tra công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

c) Giúp UBND tỉnh chủ trì hoặc phối hợp với các bộ, ngành trong việc hướng dẫn, tổ chức bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với công chức pháp chế trong cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

d) Quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế đối với tổ chức pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương;

đ) Tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế, thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác pháp chế tại địa phương.

2.9. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh cập nhật văn bản QPPL do HĐND và UBND tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

2.10. Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.11. Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND tỉnh giao; thực hiện Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

2.12. Chủ trì, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh đã được phân công và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.563.694
Online: 96