Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 

 

 

 Trưởng phòng: Lù Thị Thúy       

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật 

Trình độ LLCT: trung cấp 

Điện thoại: 02153.824.040

Email: thuylt.stp@dienbien.gov.vn

 

chuyên viên: Nguyễn Thị Loan  

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật 

Điện thoại: 02153.824.040

Email: loannt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên

Trịnh Thị Thùy Ninh 

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật 

Điện thoại: 02153.824.040

Email: ninhttt.stp@dienbien.gov.vn


Chức năng, nhiệm vụ

 Phòng Hành chính tư pháp

Phòng HCTP là phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1.Về Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi

Quản lý nhà nước về công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực và nuôi con nuôi. Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch, con nuôi trên địa bản tỉnh; hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và Công chức Tư pháp- Hộ tịch thuộc UBND cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chứ ký; chứng thực hợp đồng giao dịch.

Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dự liệu hộ tịch điện tử theo quy định;

Giải quyết các việc về Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh;

Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh giải quyết các việc về nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định; đề nghị UBND tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Sở Tư pháp và UBND cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật ( trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam; thông báo có quốc tịch Việt Nam; quản lý và lữu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định.

2. Về Lý lịch tư pháp

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác lý lịch tư pháp theo đúng quy định;

Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tại địa phương theo quy định;

Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư  pháp do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự; các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; cung cấp Lý lịch tư  pháp, thông tin bổ sung cho Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác;

Lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp và lập lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định;

Cấp phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền.

3. Về Bồi thường nhà nước:

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước theo đúng quy định;

Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện;

Đề xuất, trình UBND tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu bồi hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định;

Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

4. Về Đăng ký biện pháp bảo đảm

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác đăng ký biện pháp bảo đảm theo đúng quy định;

Thực hiện kiểm tra định kỳ các Văn phòng đăng lý đất đai tại địa phương theo quy định;

Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.207
Online: 57