Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Cơ cấu tổ chức gồm ban lãnh đạo sở và 11 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

 


 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 106.882
Online: 4