Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Cơ cấu tổ chức gồm ban lãnh đạo sở và 10 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

 


Phó giám đốc Sở Tư pháp Điện Biên - Lê Quang Nhuận Phó giám đốc Sở Tư pháp Điện Biên - Trần Thanh Hưng Phó GĐ 3

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.196.190
Online: 35