Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Description: http://stp.dienbien.gov.vn/portal/Photos/2020-11-20/IMG_7481_051040.JPG

 Phó Chánh Thanh Tra

Trần Thanh Hải      

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Trình độ LLCT:  Trung cấp

Điện thoại: 02153.827.135

Email: hatt.stp@dienbien.gov.vn

Description: http://stp.dienbien.gov.vn/portal/Photos/2020-11-20/IMG_7352_051227.JPG

 

Chuyên viên

Phan Thị Khánh Hà

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 02153.827.135

Email: haptk.stp@dienbien.gov.vn

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA THANH TRA SỞ

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định 54/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Tư pháp. Thanh tra sở có chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức như sau:

I. Vị trí, chức năng, cơ cấu tổ chức

Thanh tra sở là cơ quan của sở, giúp Giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra sở được thành lập ở những sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc theo quy định của pháp luật.

Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên.

Chánh Thanh tra sở do Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

Phó Chánh Thanh tra sở giúp Chánh Thanh tra sở thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chánh Thanh tra sở.

Thanh tra Sở Tư pháp có con dấu và tài khoản riêng.

Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra bộ.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Căn cứ Điều 24 Luật Thanh tra

Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở.

Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở.

Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở.

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở.

Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2. Căn cứ  Điều 9 Nghị định 54

Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Tư pháp thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở Tư pháp.

Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở Tư pháp.

Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

3. Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế của Giám đốc Sở ban hành;

- Báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.028.982
Online: 50