Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH ĐƠN VỊ VÀ NGƯỜI GIAO LÀM ĐẦU MỐI CÔNG TÁC PHÁP CHẾ  TẠI 19 CƠ QUAN

CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

STT

Tên cơ quan

Tổ chức thực hiện công tác pháp chế

Người

làm công tác pháp chế

Trình độ

học vấn

Tính chất công việc (kiểm nhiệm hoặc chuyên trách

Thâm niên công tác (số năm)

Số Điện thoại cơ quan và di động

Địa chỉ email

1

Sở Nội vụ

Thanh tra Sở

Khương Tiến Thịnh

Cử nhân

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Cơ quan: 02153836880 Di động: 0365666999

khuongthinhkt@gmail.com

2

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thanh tra Sở

Lý Sao Mai

Cử nhân kinh tế

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

 

 

3

Sở Tài chính

Thanh tra Sở

Vương Kim Tám

Cử nhân kinh tế

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Cơ quan: 02153828939

Di động: 0915949282

8lieutrai@gmail.com

4

 

Sở Công thương

 

Thanh tra sở

 

Cấn Thị Phương Nga

Cử nhân chuyên ngành khác

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Cơ quan: 0215.3826.934 Di động: 0366.745.397

Ngactpsct

@gmail.com

5

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thanh tra Sở

Điêu Thị Thúy Hà

Cử nhân Luật

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Cơ quan:  02153826230

DĐ: 0915067659

hadtt207

@gmail.com

Nguyễn Xuân Hải

Dưới 5 năm

Cơ quan:  02153828637

DĐ: 0982173244 

nxhai76@gmail.com

6

Sở Giao thông vận tải

Văn phòng Sở

Lê Thị Kiều Lương

Cử nhân Luật

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Di động: 09499413877

luongltk@gmail.com

Nguyễn Thị Thắm

Cử nhân Hành chính học

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Di động: 0912347352

Thamsgtdb

@gmail.com

7

Sở Xây dựng

Thanh tra sở

Lò Văn Chung

Kỹ sư xây dựng

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Di động: 0913.253.168

lo.chung4

@gmail.com

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thanh tra Sở

Trần Thị Phương

Cử nhân Luật

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Di động: 0987.299.796           

 

Phuongbinhdb.@gmail.com

9

Sở Thông tin và Truyền thông

 

Thanh tra sở

 

Trần Văn Thoa

Cử nhân Vật lý

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Di động: 0914633645

thoatv.stttt@

dienbien.gov.vn

10

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

Văn phòng Sở

 

Lê Thị Nhung

 

Cử nhân Luật

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Cơ quan: 0215.3825.434 Di động: 0985799352

nhunglt.sld@

dienbien.gov.vn

11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Văn phòng Sở

 

Nguyễn Bảo Thoa

Cử nhân Luật

Kiêm nhiệm

Dưới 5 năm

Cơ quan:  02153.834.789 DĐ: 0396.137.165

Baothoa1503 @gmail.com

12

Sở Khoa học và Công nghệ

 

Thanh Tra Sở

 

Nguyễn Thị Dung

Cử nhân Luật

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Di động: 0855993749

Dungnguyen09 75@gmail.com

13

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Thanh Tra Sở

Nguyễn Ngọc Đông

Cử nhân chuyên ngành khác

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Di động: 0941029868

Dongnndb@

gmail.com

Trần Duy Nguyên

Cử nhân chuyên ngành khác

Di động: 0941823831

Tranduynguyen78@gmail.com

14

Sở Y tế

Thanh Tra Sở

Nguyễn Ngọc Diệp

Cử nhân Luật

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Cơ quan:

0215 831 131

Di động :

0979 731 576

tranngocdiepdb@gmail.com

15

Sở Ngoại vụ

Văn phòng Sở

Nguyễn Thị Ngọc Uyên

Cử nhân Luật

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Cơ quan: 0215.3827039 Di động 0912.485986

uyenntn79

@gmail.com

16

Thanh tra tỉnh

Phòng nghiệp vụ IV

Nguyễn Thị Thu Hiền

Cử nhân Luật

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Cơ quan:  0215.3837.338 Di động 0915.454.484

hienttdb @gmail. com

17

Ban Dân tộc

Văn phòng

Đoàn Văn Hùng

Cử nhân Luật

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Cơ quan:  02153.830058 Di động 0917393667

Hungdvbdt

@gmail.com

18

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Phòng Hành chính tổ chức

Nguyễn Thị Thảo

Cử nhân

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Cơ quan: (0215.3825.098) Di động: (0969.332.648)

Thaont

@dienbien.gov.vn

19

 

 

Sở Tư pháp

Phòng Kiểm tra văn bản QPPL

Nguyễn Thị Minh Hương

Thạc sỹ Luật

Kiêm nhiệm

Trên 5 năm

Cơ quan: 0215.3824.110

Di động: 0948.979.468

minhhuongdbp@gmail.com

 

Phạm Thị Thanh Thanh

Cử nhân Luật

Di động: 0917.624.639

phamthanhthanhdienbien@gmail.com

Đỗ Thị Ngọc Hương

Cử nhân Luật

Di động: 0915.924.655

huongdtn.stp@

dienbien.gov.vn

Trần Hồng Nhung

Cử nhân Luật

 

 

Di động: 0944.333.289

Nhungtrandb161@gmail.com

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.644
Online: 53