Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

DANH SÁCH TƯ VẤN VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

 

 

STT

 

Họ và tên

 

Năm

 sinh

Thẻ tư vấn viên pháp luật/Chứng chỉ hành nghề luật sư

(ghi rõ số, ngày cấp)

Chức vụ trong Trung tâm TVPL

Nơi làm việc

(ghi rõ là làm tại Trung tâm hay Chi nhánh)

 

Ghi chú

  1. 03

Hoàng Thị Kim Sơn

1953

Số: 06

 (23/5/2014)

Tư vấn viên

TTTVPL Hội Luật gia

Phó giám đốc TTTV

  1. 04

Nguyễn Thị Giang

1981

Số: 09

(24/10/2018)

Tư vấn viên

TTTVPL Hội Luật gia

Giám đốc TTTV

  1. 05

Nguyễn Thị Tuyết

1961

Số: 10

(22/5/2019)

Tư vấn viên

TTTVPL Hội Luật gia

Đang hoạt động

  1. 06

Nguyễn Thị Phượng

1963

Số: 11

(31/11/2019)

Tư vấn viên

TTTVPL Hội Luật gia

Chủ tịch HLG

  1.  

Bùi Văn Phục

1968

Số: 12

(29/4/2020)

Tư vấn viên

TTTVPL Hội Luật gia

Đang hoạt động

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.888
Online: 62