Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Phó Giám đốc: Lê Thị Diệu

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật 

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 0215.3827961

Email: dieult.stp@dienbien.gov.vn

Phó Giám đốc: Trần Thị Sáu

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0215.3826480

Email:sautt.stp@dienbien.gov.vn

Viên chức: Phạm Thi Thu Thủy

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Điện thoại: 0215.3825287

Email:thuyptt.stp@dienbien.gov.vn

Trợ giúp viên: Lê Thị Thúy An

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật 

Trình độ LLCT:

Email:anltt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Bùi Thị Thúy An

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật 

Email: anbtt.stp@dienbien.gov.vn

Trợ giúp viên: Lường Văn Bình

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Trình độ LLCT

Điện thoại:

Email: binhlv.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Giàng Thị Nhung

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Điện thoại: 02153.838282

Email: nhunggt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Mai Thanh Liêm

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Điện thoại: 02153.740788

Email: liemmt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Vũ Thị Hồng Minh

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Điện thoại: 02153.506376

Email:minhvth.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Đình Thắng

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Điện thoại: 02153.506376

Email:thangnd.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Thị Lan

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Điện thoại: 02153.506376

Email:lannt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Cao Thị Bình

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Email:binhct.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Bùi Thị Thùy

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Email:thuybt.stp@dienbien.gov.vn

Kế toán: Hồ Mai Hương 

Trình độ chuyên môn: 

Điện thoại: 0215.3825287

Email:thuyptt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Hà Thị Thuận

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Email:thuanht.stp@dienbien.gov.vn

Trợ giúp viên: Lường Thị Thơm

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Email: thomlt.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên: Lý A Chía 

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Trình độ LLCT: Trung cấp 

Điện thoại: 02153.740.788

Email: chiala.stp@dienbien.gov.vn

Trợ giúp viên: Nguyễn Thị Thu Huyền

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Email: huyenntt.stp@dienbien.gov.vn

   

Chuyên viên: Nguyễn Thùy Linh

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Email: linhnt.stp@dienbien.gov.vn

Lái xe Đào Đình Bảy 

Trình độ chuyên môn: CNKT

 

 1. Vị trí pháp lý của Trung tâm

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên (Trung tâm TGPL) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và trụ sở và tài khoản riêng, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, UBND tỉnh Điện Biên và sự quản lý, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật.

 2. Chức năng của Trung tâm

Trung tâm TGPL có chức năng cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, nhà nước, bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch trợ giúp pháp lý dài hạn, 06 tháng và hằng năm của Trung tâm TGPL trình Giám đốc Sở Tư pháp phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt.

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý bao gồm:

a) Thực hiện tư vấn pháp luật, cử người tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý theo các lĩnh vực trợ giúp pháp lý quy định tại Điều 27 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017;

b) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý cho nhân dân;

c) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng trợ giúp pháp lý và các hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý khác cho các Chi nhánh trực thuộc;

d) Tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm, cộng tác viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm và Chi nhánh trực thuộc; hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý;

đ) Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý cho Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm TGPL;

e) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp quản lý, theo dõi, kiểm tra hoạt động trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, các viên chức và người lao động của Trung tâm và Chi nhánh theo thẩm quyền; thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên trợ giúp pháp lý và các luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm TGPL.

3. Đề nghị cơ quan, tổ chức hữu quan phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu về vụ việc trợ giúp pháp lý phối hợp với các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý khác để xác minh vụ việc trợ giúp pháp lý.

4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên của Trung tâm và Chi nhánh trực thuộc.

5. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý.

6. Giải quyết khiếu nại theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Trợ giúp pháp lý và pháp luật về khiếu nại, tố cáo; giải quyết tranh chấp về trợ giúp pháp lý theo thẩm quyền.

7. Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý;

8. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện sơ kết, tổng kết chế độ báo cáo, thống kê về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý ở địa phương với cơ quan quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

9. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tư pháp quản lý viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

10. Đề xuất với Giám đốc Sở Tư pháp việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác trợ giúp pháp lý ở địa phương.

11. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm TGPL.

 12. Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý và sử dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tư pháp theo quy định tại Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

I. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-UBND Ngày thành lập: 05/10/1999

Địa chỉ: Tổ 12 – P. Mường Thanh – TP.Điện Biên Phủ - Điện Biên

ĐT: 0215.3827.080/3827.961/3826.480

Email: trogiupphaply.dienbien@gmail.com

Đường dây nóng trợ giúp pháp lý: 0215.3.83.82.82

II. Các Phòng, Chi nhánh của Trung tâm

1. Các Phòng: - Phòng Hành chính - Quản trị; ĐT: 0215.3826.480

                        - Phòng Nghiệp vụ:  ĐT: 0215. 3827.961

2. Các chi nhánh đặt tại cấp huyện

2.1. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 2

Địa chỉ: Khối 1, Thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên

ĐT: 0215.3842.556 - Email: tgplso02@gmail.com

2.2. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3:

Địa chỉ: Bản Hón, Thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

ĐT: 0215.3506.376  - Email: tgplso03@gmail.com

2.3. Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 5:

Địa chỉ: Uỷ ban nhân dân huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

ĐT: 0215.3740.788  - Email: tgplso05@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.024
Online: 56