Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống vẻ vang của Bộ, ngành Tư pháp trong 78 năm xây dựng và phát triển, hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên (25/5/1983 - 25/5/2023), Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành thi đua lập thành tích với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2023”.

Với mục đích tạo động lực mạnh mẽ, môi trường lành mạnh, tích cực để đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang trong 40 năm xây dựng và trưởng thành của Ngành tư pháp Điện Biên; tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nhằm phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp; Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát huy truyền thống 78 năm xây dựng và phát triển của Ngành, trên cơ sở các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao năm 2023, Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên ra sức thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ với những nội dung thi đua, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, Tiếp tục phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là các quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Tư pháp và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thi hành Luật khi có hiệu lực.

Hai là, Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, chủ đề thi đua được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, ngành, tỉnh phát động.  Tổ chức phát động và triển khai sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn Ngành Tư pháp gắn kết chặt chẽ với việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn của ngành, như tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm hình đến năm 2030....

Ba là, Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, với hình thức phong phú, đa dạng, thực chất, gắn công tác thi đua, khen thưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức đánh giá kết quả phong trào thi đua; đẩy mạnh thi đua toàn diện trên các lĩnh vực công tác, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Ngành được giao trong năm 2023. Thông qua các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định.

Bốn là, Chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, gắn với công tác truyền thông nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Qua đó, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao hình ảnh, vị thế của Ngành Tư pháp trong nhân dân và xã hội. Có kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng, xây dựng và phát hiện các nhân tố, điển hình mới trong năm, gắn với giai đoạn 2021-2025, được thực hiện từ cơ sở và thực hiện tốt cả 04 khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân rộng điển hình tiên tiến.

Năm là, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác khen thưởng, nhất là trong việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các nhân tố, điển hình mới. Chú trọng khen thưởng thông qua phát hiện các nhân tố điển hình; khen thưởng công chức, viên chức, người lao động trực tiếp; khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, kịp thời động viên, nêu gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Sáu là, Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành; kịp thời phát hiện, có biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với phong trào thi đua “Toàn ngành Tư pháp đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” giai đoạn 2021-2025 đã được phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, các phong trào thi đua: “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”“Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025 và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, nỗ lực bứt phá, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc, về đích sớm các nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Nội dung phát động thi đua yêu cầu mỗi công chức, viên chức trong ngành phải tiếp tục chủ động, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và làm khởi sắc hơn các hoạt động Tư pháp trong năm 2023 - năm kỷ niệm 40 năm thành lập Ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên (25/5/1983 - 25/5/2023)./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.194.296
   Online: 33