Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 29/12/2022, Sở Tư pháp Điện Biên tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai công tác tư pháp năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Quế – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo các Phòng, Trung tâm và toàn thể công chức, viên chức của Sở.

Hội nghị đã đánh giá toàn diện kết quả triển khai công tác tư pháp năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, Sở Tư pháp đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và trực tiếp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy thực hiện mục tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm số 90/CTr-UBND ngày 12/01/2022 về công tác tư pháp năm 2022 trên địa bàn tỉnh với 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 05 giải pháp thực hiện, trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã ban hành Chương trình chi tiết với 331 nhiệm vụ để thực hiện. Tăng cường kiểm tra công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh, thuộc các lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật, chỉ đạo phòng, đơn vị chuyên môn thanh tra, kiểm tra chuyên sâu lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp, qua đó kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác tư pháp. Thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, kịp thời giải đáp, kiến nghị cấp có thẩm quyền các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai công tác tư pháp.

Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được tăng cường, tiếp tục đẩy mạnh triển khai sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh; duy trì và sử dụng có hiệu quả 08 phần mềm ứng dụng chuyên ngành Tư pháp, Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Trong năm 2022 đã cập nhật lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 51 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành.

Trong năm, Sở Tư pháp được giao 23 nhiệm vụ trên Hệ thống theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh Điện Biên, đảm bảo đúng tiến độ.

Nhờ sự nỗ lực của toàn ngành Tư pháp; trong năm 2022, Sở Tư pháp tiếp tục duy trì thành tích đứng đầu toàn tỉnh về chỉ số cải cách hành chính, được Bộ Tư pháp xếp hạng Tốt năm 2022; nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành đã vinh dự nhận được các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của các cấp (trong đó: 04 tập thể và 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ Tư pháp; 08 tập thể và 16 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh).

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số hoạt động quản lý nhà nước về công tác tư pháp ở cơ sở có mặt hiệu quả chưa cao; đội ngũ công chức của ngành Tư pháp còn thiếu về số lượng, chất lượng cán bộ tư pháp cơ sở có mặt còn chưa đáp ứng được so với yêu cầu nhiệm vụ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong một số lĩnh vực, nhất là thực hiện các thủ tục hành chính liên thông trên phần mềm cơ sở dữ liệu dân cư với một số ngành triển khai còn chậm, chưa thống nhất, gây vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Công tác thống kê số liệu báo cáo trong một số lĩnh vực chưa chuẩn xác.

Để khắc phục những hạn chế, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Tư pháp năm 2023, Ngành Tư pháp tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ, của Bộ Tư pháp, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để triển khai thực hiện, trong đó kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình trọng tâm công tác tư pháp năm 2023, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công tác; đổi mới lề lối làm việc; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; kiện toàn tổ chức bộ máy; kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức ngành Tư pháp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

                                                                                VĂN PHÒNG SỞ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.194.476
   Online: 56