Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Kế hoạch số 957/KH-STP ngày 30/7/2021 của Sở Tư pháp về Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở năm 2021.Từ ngày 11/8/2021 đến ngày 13/8/2021 Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra theo Quyết định số 963/QĐ-STP ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 tại phòng, đơn vị sau: Văn phòng Sở; Phòng Hành chính tư pháp; Phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản QPPL; Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Phòng Công chứng số 1; Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

           Qua công tác kiểm tra các phòng, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch CCHC hàng năm của Sở theo nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Công tác báo cáo CCHC định kỳ được thực hiện theo đúng quy định; tuyên truyền, phổ biến các nội dung về CCHC thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng; Ngoài ra, đối với công tác chuyên môn, các phòng, đơn vị đã áp dụng những sáng kiến, giải pháp mới góp phần nâng cao chất lượng công việc chuyên môn đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cũng như chỉ số cải cách hành chính của Sở trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác pháp chế và hỗ trợ pháp pháp lý cho doanh nghiệp chưa có nhiều hoạt động đổi mới; Lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương hàng năm thường phải bám sát lĩnh vực trọng tâm theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp nên đôi khi chưa thực sự phù hợp, sát với tình hình thực tiễn. Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 công tác tuyên truyền CCHC chưa tổ chức tập chung  đông người; Do thực hiện công tác kiêm nhiệm nên chất lượng đầu mối thực hiện CCHC tại các đơn vị chưa cao, chưa chuyên sâu.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra có một số kiến nghị sau: Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL; tham mưu chỉ đạo theo dõi, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo các lĩnh vực bảo đảm tiến độ, chất lượng; triển khai thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại một số lĩnh vực ở sở, ngành và địa phương để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức mới, cách làm mới; nghiên cứu, đưa ra những giải pháp trong việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện khai thác sử dụng hiệu quả ứng dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh mức độ 3, mức độ 4 đến với người dân, tổ chức và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC tại Sở Tư pháp; duy trì, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của phòng, đơn vị thuộc Sở./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.194.392
   Online: 49