Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Để thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu Chính quyền số tại Kế hoạch 1332/KH-BCĐ ngày 06/5/2022 của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên về hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022: Tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt từ 50% trở lên, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC đạt 100%. Sở Tư pháp ban hành văn bản số 1018/STP-VP ngày 13/7/2022 để hướng dẫn các tổ chức và cá nhân khi thực hiện các giao dịch giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tư pháp phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với các TTHC đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

- Đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/ (đối với cá nhân, tổ chức chưa có tài khoản)

- Thực hiện gửi hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

- Đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nộp phí, lệ phí (nếu có) qua tài khoản của Sở Tư pháp theo quy định.

- Địa chỉ nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh: https://dichvucong.dienbien.gov.vn/

- Đối với các cá nhân, tổ chức đến nộp trực tiếp: Sở Tư pháp sẽ yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia (đối với cá nhân chưa có tài khoản). Thực hiện đăng nhập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại máy vi tính tại Sở Tư pháp đã trang bị sẵn tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả để phục vụ người dân đối với TTHC đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Lưu ý:

-  Đối với TTHC theo quy định phải nộp hồ sơ bản giấy thực hiện gửi đồng thời hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và hồ sơ (bản giấy) qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc gửi qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

- Đối với TTHC cấp phiếu LLTP trực tuyến mức độ 4: Cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ theo đúng quy trình, yêu cầu về kỹ thuật và độ chính xác đảm bảo theo yêu cầu tại Phụ lục II, ban hành kèm theo Công văn số 1722/BTP-LLTPQG ngày 30/5/2022 của Bộ Tư pháp thì không phải thực hiện nộp hồ sơ giấy về Sở Tư pháp (có Phụ lục II kèm theo).

- Các TTHC mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp đã được công khai trên Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.dienbien.gov.vn/

2. Đối với TTHC chưa cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Đề nghị gửi hồ sơ TTHC và đăng ký nhận kết quả giải quyết qua Dịch vụ Bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tiếp và đăng ký trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

 3. Hồ sơ TTHC gửi theo hình thức gửi công văn thông thường (gửi tại Bộ phận văn thư không qua Dịch vụ bưu chính công ích): Sở Tư pháp không giải quyết và không phản hồi đối với các hồ sơ TTHC gửi theo hình thức gửi công văn thông thường.

Các nội dung trên được Sở Tư pháp thực hiện bắt đầu từ ngày 15/7/2022.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương triển khai và hướng dẫn cho các đơn vị thuộc, trực thuộc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm và thực hiện.

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình số hóa, gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi với Sở Tư pháp qua số điện thoại: (0215)3.838.306 đồng chí Đinh Thị Huề để phối hợp giải quyết./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.401
   Online: 49