Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 22/02/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh Điện Biên tổ chức  phiên họp thường niên tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự phiên họp còn có các đồng chí Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh là đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả trong năm 2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (HĐPH) đã tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của tỉnh; ban hành và thực hiện hiệu quả chương trình hoạt động; tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các thành viên Hội đồng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cùng với sự nỗ lực chung của các ngành, các cấp và sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí thành viên HĐPH tỉnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng; đã truyền tải hầu hết nội dung cơ bản của các văn bản Luật và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng tới các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong năm 2021, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tỉnh và UBND các cấp đã tổ chức được 30.454 cuộc/đợt phổ biến pháp luật trực tiếp cho hơn 1.260.658 lượt người tham dự; 15 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 1.897 lượt người tham dự; phát hành 172.452 bản tài liệu PBGDPL (trong đó có 5.563 tài liệu được đăng tải trên Internet). Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (zalo, facebook, youtube,…), tổ chức hội nghị trực tuyến trong công tác PBGDPL, góp phần kịp thời truyền tải thông tin pháp luật, chính sách mới và các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

          Cũng tại phiên họp, các Thành viên Hội đồng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2022 và Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng PHPBGDPL tỉnh. Bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐPH trong thời gian tới.

             

  Ảnh: Đ/c Bùi Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ phát biểu ý kiến tại phiên họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2021 đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng đối với dự thảo các văn bản. Kết luận phiên họp, đồng chí đã nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm Hội đồng cần thực hiện trong năm 2022, gồm:

Một là, đề nghị các thành viên Hội đồng tiếp tục tư vấn cho UBND tỉnh ban hành và thực hiện có hiệu quả Chương trình PBGDPL năm 2022, Chương trình PBGDPL giai đoạn 2022-2027 và các Đề án PBGDPL; bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa thành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở phù hợp, hiệu quả.

Hai là, các ngành, các cấp chủ động nắm bắt thông tin để chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình thực tế tại ngành, địa phương tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, đơn vị, địa phương.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong tổ chức triển khai công tác PBGDPL thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với tình hình mới.

Bốn là, đề nghị các thành viên Hội đồng quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí để triển khai các nhiệm vụ theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án về PBGDPL; tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐPH các ngành, cấp huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.

Năm là, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan Thường trực của Hội đồng PBGDPL cần tiếp tục nâng cao vai trò là đầu mối, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các thành viên Hội đồng PBGDPL chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Tăng cường kiểm tra công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng tại địa phương; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc trong công tác PBGDPL để tham mưu, đề xuất  UBND tỉnh, HĐPH Trung ương có biện pháp giải quyết phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác này tại địa phương.Ảnh: Toàn cảnh phiên họp

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã hoàn thành các nội dung chương trình phiên họp đề ra. Đây cũng là dịp để các thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận, đưa ra những giải pháp thiết thực trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện để nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới. Qua đó góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương cũng như nâng cao nhận thức pháp luật của nhân dân trên địa bàn tỉnh./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.197.209
Online: 37