Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sáng ngày 20/01/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức  phiên họp thường niên tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự phiên họp còn có các đồng chí Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh là đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Ảnh: Đ/c Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì phiên họp

Trong năm 2020, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh (HĐPH) đã tham mưu thực hiện tốt Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của tỉnh; ban hành và thực hiện hiệu quả chương trình hoạt động; tăng cường sự phối hợp, gắn kết giữa các thành viên Hội đồng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Cùng với sự nỗ lực chung của các ngành, các cấp và sự chỉ đạo sát sao của các đồng chí thành viên HĐPH tỉnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện sâu rộng; đã truyền tải hầu hết nội dung cơ bản của các văn bản Luật và văn bản quy phạm pháp luật quan trọng tới các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, qua đó góp phần phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm 2020, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tỉnh và UBND các cấp đã tổ chức được 7.391 cuộc/đợt phổ biến pháp luật trực tiếp cho hơn 464.904 lượt người tham dự; 05 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho 3.714 lượt người tham dự; phát hành 358.059 bản tài liệu PBGDPL (trong đó có 1.157 tài liệu được đăng tải trên Internet).

Tại phiên họp, các Thành viên Hội đồng đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2021; tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 và thảo luận về một số vấn đề vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác PBGDPL, đồng thời bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐPH trong thời gian tới.

Ảnh: Đ/c Mùa Va Hồ - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo phát biểu ý kiến đóng góp vào dự thảo văn bản tại phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm Hội đồng cần thực hiện trong năm 2021:

  Thứ nhất, các ngành thành viên HĐPH tỉnh bám sát chương trình PBGDPL năm 2021 của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hoá thành kế hoạch PBGDPL của ngành mình, cấp mình; lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm gắn với phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình PBGDPL tại địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Thứ hai, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của HĐPH tỉnh cần tiếp tục nâng cao trách nhiệm là đầu mối, theo dõi, đôn đốc sự phối hợp của các thành viên Hội đồng trong công tác PBGDPL; tăng cường Biên soạn, in ấn phát hành tài liệu PBGDPL. Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện và kịp thời tổng hợp tình hình kết quả công tác PBGDPL trên phạm vi toàn tỉnh để Hội đồng báo cáo UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Thứ ba, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình, trên cơ sở Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của UBND tỉnh, các ngành thành viên HĐPH tỉnh chủ động xây dựng, ký kết và thực hiện các kế hoạch, chương trình phối hợp PBGDPL năm hoặc từng chuyên đề; đẩy mạnh công tác PBGDPL đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới; quan tâm bố trí nguồn kinh phí, lồng ghép thực hiện PBGDPL với nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác PBGDPL nhằm tạo bước chuyển biến, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp

Với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã hoàn thành các nội dung chương trình phiên họp đề ra. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Hòa (PBGDPL)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 1.357.142
   Online: 77