Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Sở Tư đã ban hành Kế hoạch Số 226/KH-STP ngày 28 tháng 02 năm 2022 Tổ chức triển khai thực hiện đề án "Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030".

Nhằm cụ thể hóa việc triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả, đúng mục tiêu Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 983/QĐ-BTP ngày 10/6/2021 về việc ban hành Kế hoạch "Chuyển đổi số Ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định số 3179/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và điều hành của Sở Tư pháp, xây dựng và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối đồng bộ với việc xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số tỉnh Điện Biên; tạo môi trường thuận lợi, thân thiện cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số của Sở.

Hạ tầng công nghệ: Sở Tư pháp hiện nay có 01 hệ thống mạng LAN; có 29 máy vi tính; máy in: 13 cái; máy photocoppy: 02 cái; máy Scan: 04 cái; Máy chủ (Server): 03 bộ. Hiện nay 28/29 máy tính được kết nối mạng LAN và mạng Ineternet (01 máy không kết nối mạng vì lý do an ninh); 03 máy chủ được kết nối internet. Tại đơn vị có 02 đường truyền internet với tổng lưu lượng 240Mbps, trụ sở làm việc của đơn vị được phủ sóng mạng không dây (Wifi) đảm bảo vùng phủ sóng và tốc độ mạng cho các phần mềm ứng dụng của Ngành Tư pháp hoạt động ổn định. Mạng wifi được phân tách lớp mạng nhằm bảo đảm an toàn thông tin. Sở đã trang bị 01 hệ thống phòng họp trực tuyến kết nối với phòng họp trực tuyến của tỉnh thông qua đường truyền số liệu chuyên dùng. Hiện nay, hệ thống này vẫn hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng các cuộc họp trực tuyến.

Các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tron Kế hoạch đảm bảo bám sát, bằng hoặc vượt mức mục tiêu chung của tỉnh đã đề ra trong Đề án "Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030".


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.301
   Online: 82