Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Kế hoạch số 6439/KH-BTP ngày 8/12/2017 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác Tư pháp năm 2017 và triển khai công tác năm 2018; được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, ngày 17/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2017, triển khai công tác Tư pháp năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Chí Hiếu – Bí thư đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; chủ trì Hội nghị là đồng chí Lò Văn Tiến - Tỉnh ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp.

Đồng chí Lò Văn Tiến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Khai mạc Hội nghị

          Đồng chí Phạm Đình Quế -Giám đốc Sở Tư pháp thông qua báo cáo kết quả công tác Tư pháp năm 2017; chương trình trọng tâm công tác Tư pháp năm 2018. Trong năm 2017, Ngành Tư pháp Điện Biên đã triển khai quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực Tư pháp, bám sát chương trình kế hoạch của ngành Tư pháp; chương trình giải pháp chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017 của tỉnh; 100% các mục tiêu, chỉ tiêu công tác tư pháp của Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đều đạt kế hoạch đề ra. Năm 2018, ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm với 7 giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Tại Hội nghị có 8 ý kiến tham gia phát biểu thảo luận, trong đó tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác Tư pháp.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu – Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã đánh giá: Mặc dù trong bối cảnh đất nước, địa phương và ngành Tư pháp còn nhiều khó khăn nhưng qua theo dõi, năm 2017 công tác tư pháp của tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác chỉ đạo điều hành có nhiều điểm mới, các nhiệm vụ công tác  được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát Chương trình hành động của Bộ Tư pháp, phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Một số mặt công tác có chuyển biến tích cực, nổi bật như: Tổ chức bộ máy được quan tâm, củng cố, kiện toàn; trình độ năng lực của cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp ngày càng được nâng cao; thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng thẩm định, tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản được nâng lên; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào chiều sâu, thực chất hơn; công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp được thực hiện nề nếp; thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành trong trển khai Luật Lý lịch Tư pháp, tỷ lệ cấp phiếu LLTP trước hạn cao; công tác kiểm soát thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo; công tác theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý tiếp tục được tăng cường.

Đ/c Phan Chí Hiếu –  Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt cho Bán cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên đã đạt được trong thời gian qua và gửi lời cám ơn tới Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; sự phối kết hợp của các Sở, Ban, ngành cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho tư pháp hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2018, để công tác Tư pháp đi vào thực chất, hiệu quả hơn, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu yêu cầu Ngành Tư pháp Điện Biên bám sát chỉ đạo của Bộ, ngành, chỉ đạo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hội nghị triển khai công tác Tư pháp 2018; bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đưa ra những giải pháp đột phá và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản QPPL và theo dõi thi hành pháp luật; cần chú trọng tới tính dự báo chính sách đảm bảo tính khả thi của văn bản; đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, hình thức trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, cần phát huy những cách làm mới, sáng tạo, tránh lối mòn, hình thức; tăng cường năng lực cho đội ngũ hòa giải ở cơ sở; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp; tiếp tục rà soát, kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp các cấp; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành và các hoạt động dịch vụ công trong lĩnh vực Tư pháp.

Đồng chí Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp

tặng Giấy khen cho đại diện các tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị, Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua năm 2018  trong toàn ngành với các phong trào cụ thể (1)“Toàn ngành Tư pháp đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”, (2) “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, (3)“Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tư pháp năm 2017./.

                                                    Xuân Hường- Văn phòng Sở Tư pháp


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.194.302
Online: 31