Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và điểm b khoản 1 Điều 36 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 5/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành quy chế kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) ban hành Kế hoạch số 3641/KH-UBND về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Với mục đích, qua kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm kịp thời phát hiện những nội dung trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng thời,  công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải được tiến hành thường xuyên, kịp thời, công khai minh bạch, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục quy định; Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, người có thẩm quyền trong việc kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Nội dung Kế hoạch đề ra các hoạt động cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế về kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật ngay sau khi các văn bản cấp trên ban hành và có hiệu lực thi hành để phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP.

Hai là, củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành Quy chế tổ chức, quản lý Cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Hướng dẫn về tiêu chuẩn Cộng tác viên, trình tự công nhận và ký hợp đồng Cộng tác viên.

Ba là, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý văn bản với các chỉ tiêu cụ thể là:

- Tự kiểm tra văn bản: Tổ chức tự kiểm tra 100% văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành trong năm 2018, nhằm kịp thời đề xuất hình thức xử lý phù hợp, đồng thời khắc phục nhưng sai sót, hạn chế trong các văn bản QPPL.

- Kiểm tra theo thẩm quyền: Kiểm tra theo thẩm quyền 100% văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành; xử lý hoặc kiến nghị xử lý văn bản có nội dung trái pháp luật.

- Tự kiểm tra, xử lý văn bản theo yêu cầu của các Bộ, ngành trung ương

-  Kiểm tra văn bản theo địa bàn

Năm là, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản

- Tổ chức rà soát thường xuyên; rà soát theo yêu cầu thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các Sở, ngành

- Tổ chức định kỳ Hệ thống hóa văn bản (kỳ thứ 2)

- Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra công tác thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần

Sáu là, cập nhật văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

Phạm Thị Thanh Thanh - Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.479.548
Online: 36