Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Trong quý II năm 2021, những chính sách quan trọng về các lĩnh vực: Tư pháp, Trật tự hành chính, Doanh nghiệp, Bảo hiểm, Tài chính, Giao thông vận tải,… có hiệu lực thi hành, cụ thể như:

1. Sửa thủ tục cấp số định danh đối với công dân đã đăng ký khai sinh

Nghị định số 37/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 29/3/2021 sửa đổi, bổ sung các điều 3,4,5,6,7,8,9,10,15 của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân (CCCD). Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/5/2021, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 15 quy định trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân (ĐDCN) đối với công dân đã đăng ký khai sinh. Cụ thể: (1). Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số ĐDCN thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) xác lập số ĐDCN cho công dân theo thông tin hiện có trên CSDLQGVDC; (2). Ngay sau khi xác lập được số ĐDCN cho công dân, cơ quan quản lý CSDLQGVDC có văn bản thông báo cho công dân về số ĐDCN đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong CSDLQGVDC. Trường hợp thông tin của công dân trong CSDLQGVDC chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong CSDLQGVDC; (3). Trường hợp công dân đã có số ĐDCN mà được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh thì cơ quan quản lý CSDLQGVDC xác lập lại số ĐDCN cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan quản lý CSDLQGVDC có văn bản thông báo cho công dân về số ĐDCN đã được xác lập lại; (4). Cơ quan cấp thẻ CCCD sử dụng số ĐDCN đã được cơ quan quản lý CSDLQGVDC xác lập cho công dân để cấp thẻ CCCD theo quy định tại Điều 18 Nghị định Nghị định số 137/2015/NĐ-CP.

2. Xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Nghị định 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/3/2021 quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 16/5/2021. Nghị định quy định vị trí, thẩm quyền quyết định của tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy (Công an xã chính quy); lộ trình thực hiện; quan hệ công tác, điều kiện bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy (CAXCQ); trách nhiệm của các bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng CAXCQ.

Trong đó, việc xây dựng CAXCQ bảo đảm không tăng biên chế của Bộ Công an đến năm 2021, có lộ trình và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Về lộ trình xây dựng CAXCQ, Nghị định nêu rõ: Hoàn thành việc tổ chức CAXCQ ở các xã, thị trấn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự trước ngày 30/6/2021; các xã, thị trấn còn lại trong toàn quốc hoàn thành việc tổ chức CAXCQ trước ngày 30/6/2022.

Về Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, Nghị định quy định: trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình Ủy ban nhân dân các cấp có phương án bố trí sắp xếp công tác hợp lý theo thẩm quyền đối với Công an xã bán chuyên trách để bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế; Giải quyết chế độ, chính sách thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách khi bố trí Công an chính quy thay thế; Bảo đảm trụ sở hoặc nơi làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện bảo đảm khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã.

3. Trung tâm việc làm phải có ít nhất 15 người làm việc là viên chức từ 01/6/2021

Đây là nội dung mới tại Nghị định 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.

Theo đó, kể từ ngày 01/6/2021, khi thành lập trung tâm dịch vụ việc làm bắt buộc phải có 6 điều kiện sau: (1) Có mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công về việc làm; (2) Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (3) Có trụ sở làm việc hoặc đề án cấp đất xây dựng trụ sở làm việc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); (4) Có trang thiết bị để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 7 Nghị định này phù hợp với tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng do cấp có thẩm quyền ban hành; (5) Có ít nhất 15 người làm việc là viên chức; (6) Cơ quan có thẩm quyền thành lập đảm bảo kinh phí cho các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công về việc làm theo quy định của pháp luật.

4. 08 đối tượng khai thác, sử dụng dữ liệu CSDLQG về bảo hiểm

Nghị định 43/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về bảo hiểm, có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.

Theo đó, 08 đối tượng khai thác, sử dụng dữ liệu CSDLQG về bảo hiểm gồm có: (1) Bảo hiểm xã hội Việt Nam khai thác, sử dụng dữ liệu từ CSDLQG về Bảo hiểm phục vụ các hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành trong lĩnh vực bảo hiểm; (2) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, việc làm và an sinh xã hội; (3) Bộ Y tế khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế bao gồm cả các thông tin, dữ liệu về bảo hiểm y tế; (4) Văn phòng Chính phủ khai thác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; (5) Bộ Thông tin và Truyền thông khai thác, sử dụng dữ liệu để kết hợp với các nguồn dữ liệu khác tạo ra các thông tin gia tăng phục vụ mục đích tham mưu, hỗ trợ ban hành chính sách trong Chính phủ điện tử, Chính phủ số; (6) Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; (7) Các cơ quan quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ các hoạt động quản lý nhà nước theo thẩm quyền; (8) Cơ quan, tổ chức và cá nhân được phép khai thác và sử dụng thông tin của mình; thông tin cá nhân của người khác nếu được người đó đồng ý theo quy định của pháp luật.

5. Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp lĩnh vực giao thông vận tải từ 01/6/2021

Thông tư 07/2021/TT-BGTVT ngày 06/4/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải, có hiệu lực từ ngày 01/6/2021.

Theo đó, kể từ ngày 01/6/2021, người được xem xét bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải phải đáp ứng 02 điều kiện: có đủ tiêu chuẩn theo khoản 1 Điều 7 Luật Giám định tư pháp năm 2012 và không thuộc các trường hợp sau: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

6. Hồ sơ tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy từ ngày 02/6/2021

Thông tư 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2014/TT-BTC  ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Tại khoản 4 Điều 1 Thông tư 27/2021/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 19/2014/TT-BTC. Theo đó, hồ sơ tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy từ ngày 02/6/2021 gồm: (1) Giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy: 02 bản chính; (2) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy thì theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; (3) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản chính (có đóng dấu treo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy tạm nhập khẩu xe ô tô, xe gắn máy); (4) Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (đối với ô tô): 01 bản chính; (5) Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy/động cơ xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu (đối với xe gắn máy): 01 bản chính./.

Lường Thanh - phòng Tư pháp huyện Nậm Pồ

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.319.517
   Online: 21