Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Với mục tiêu nhằm điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên, theo đó, các lĩnh vực, nội dung điều tra, khảo sát gồm: Đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc thực hiện các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực môi trường.

Thực hiện Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 408/KH-STP ngày 24/4/2020 khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Kế hoạch nhằm điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Điện Biên, trong đó tập trung vào vấn đề thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến quản lý chất thải nguy hại, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nông nghiệp, rác thải y tế đối với các tổ chức thu gom vận chuyển, xử lý chất thải; các cơ sở y tế và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua đó, có các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các thủ tục hành chính và công tác thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu việc điều tra, khảo sát phải bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đúng đối tượng, có chiều sâu, tiết kiệm, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác khảo sát.

Hình thức điều tra, khảo sát: Thông qua phiếu điều tra khảo sát; phạm vi khảo sát là khảo sát thực tế tại các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo Kế hoạch số 296/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cụ thể khảo sát tại Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và Nhân dân trên địa bàn tỉnh và đối tượng khảo sát là cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng cảnh sát môi trường - Công an tỉnh; Nhân dân.

Thời gian điều tra khảo sát: Xây dựng phiếu khảo sát, kinh phí phục vụ khảo sát, phát phiếu khảo sát, tổ chức khảo sát và nhận lại phiếu khảo sát  được thực hiện từ  06/04/2020 đến 09/04/2020. Tổng hợp báo cáo kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường được thực hiện từ  13/04/2020 đến 17/04/2020.

          Phòng QLXLVPHC&TDTHPL


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.431.396
   Online: 52