Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 và hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày toàn dân phòng chống ma túy - 26/6”; vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2020 trên địa bàn tỉnh (diễn ra từ ngày 1 - 30/6/2020).

 

 

Kế hoạch nhằm mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống ma túy. Triển khai đồng bộ các biện pháp, đẩy mạnh công tác phòng ngừa; tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy. Tích cực vận động người nghiện đi cai nghiện ma túy dưới mọi hình thức; quản lý, giáo dục có hiệu quả số người sau cai nghiện tại cộng đồng, qua đó làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch đề ra công tác trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật cùa Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến từng địa bàn cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư về hậu quả, tác hại của ma túy nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, hỗ trợ cai nghiện và giúp đỡ người nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân, nhất là ở các tuyến, địa bàn phức tạp, địa bàn giáp ranh; chú trọng lồng ghép chương trình phòng, chống ma túy gắn với các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa" và các chương trình phòng, chống tội phạm khác trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác điều tra, bắt giữ các vụ án về ma tuý; xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, nhất là những vụ án liên quan đến ma túy tổng hợp. Tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả các cơ sở cai nghiện, điều trị nghiện ma túy theo hướng giảm dần cai nghiện bắt buộc, tăng dần cai nghiện và điều trị nghiện tự nguyện, điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. Quan tâm công tác giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm cho số đối tượng sau cai nghiện; làm tốt công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện. Tăng cường xã hội hóa, huy động nguồn lực tham gia công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.../.

Lan Phương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Website link
Statistic
Thống kê: 130.761
Online: 58