Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp

Cơ cấu tổ chức gồm ban lãnh đạo sở và 11 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở

 Website link
Statistic
Thống kê: 138.748
Online: 63