Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Chiều ngày 29/01/2018, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Điện Biên năm 2018 đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả của Hội đồng năm 2017, với sự tham gia của toàn thể các thành viên Hội đồng, đồng chí Lò Văn Tiến – Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì phiên họp.Đ/c Lò Văn Tiến – PCT UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH tỉnh phát biểu khai mạc phiên họp

Tại phiên họp, sau khi nghe cơ quan Thường trực Hội đồng (Sở Tư pháp) thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh năm 2017, dự thảo Kế hoạch hoạt động của Hội đồng năm 2018, dự thảo Chương trình trọng tâm công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh; các đại biểu đã tích cực thảo luận, tham gia ý kiến nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc hơn kết quả hoạt động phối hợp PBGDPL giữa các thành viên Hội đồng, giữa thành viên Hội đồng với cơ quan, đơn vị có liên quan trong năm 2017, đồng thời đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp PBGDPL cũng như chất lượng công tác PBGDPL trên mọi lĩnh vực trong năm 2018 và thời gian tiếp theo.

Kết luận phiên họp, đồng chí Lò Văn Tiến - PCT UBND tỉnh, Chủ tịch HĐPH tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phối hợp PBGDPL của các thành viên Hội đồng năm 2017, nhất trí tiếp thu 07 ý kiến tham gia góp ý của các thành viên Hội đồng tại phiên họp và chỉ đạo cơ quan Thường trực Hội đồng chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo các văn bản trước khi trình UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ký ban hành. Đây là phiên họp có sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng; đề xuất được nhiều giải pháp và có đồng thuận cao giữa các thành viên, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của các Ngành thành viên Hội đồng đối với hoạt động phối hợp PBGDPL nói riêng và công tác PBGDPL trên địa bàn toàn tỉnh.

Phòng PBGDPL


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Website link
Statistic
Thống kê: 141.866
Online: 59