Văn bản mới ban hành  
Cơ quan ban hành :     
Loại văn bản :     
Tiêu đề :     
 
 
Số/kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuDownload
1207/STP-XDKTVB 13/10/2017

Công văn V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Download
1203/BC-STP 13/10/2017

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Download
1181/TTr-STP 10/10/2017

V/v ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Download
1179/STP-PBGDPL 10/10/2017

Công văn V/v gửi tin, bài, hình ảnh đăng tải trên Bản tin Tư pháp Điện Biên số 04/2017

Download
1178/KH-STP 10/10/2017

Kế hoạch Xuất bản ấn phẩm Bản tin Tư pháp Điện Biên số 4/2017

Download
1173/KTĐNC-STP 09/10/2017

Công văn V/v tổng kết công tác thi đua, khen thưởng khối nội chính năm 2017

Download
1163/QĐ-STP 05/10/2017

Quyết định Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của ngành Tư pháp tỉnh Điện Biên

Download
339/QĐ-STP 17/4/2017

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên.

Download
1135/TB-ĐKT 26/9/2017

Thông báo về việc kiểm tra công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở; xây dựng và thực hiện hương ước năm 2017.

Download
1136/ĐKT 26/9/2017

V/v phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn kiểm tra Công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện quy ước tỉnh Điện Biên.

Download
1129/ĐL-KNC 23/9/2017

Điều lệ giải Cầu lông  Khối thi đua nội chính tỉnh Điện Biên năm 2017.

 

Download
1068/BC-STP 14/9/2017

Báo cáo  kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị  về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Download
1110/STP-PBGDPL 20/9/2017

V/v tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

Download
1084/QĐ-STP 18/9/2017

Quyết định V/v Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm, Quy chế quy định chẩm điểm và xếp hạng thi đua đối với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã 

Download
126/GM-UBND 26/9/2017

Giấy mời dự Hội nghị Phổ biến pháp luật lần thứ hai năm 2017

Download
1077/QĐ-STP 15/9/2017

Quyết định V/v kiện toàn Tổ công tác giúp xã Mường Đăng, xã Ngối Cáy huyện Mường ẳng tỉnh Điện Biên.

Download
1090/STP-PBGDPL 18/9/2017

Công văn V/v gửi Đề cương PBGDPL quý III năm 2017

Download
1060/BC-STP 14/9/2017

Kế hoạch V/v Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020

Download
1059/BC-STP 14/9/2017

Báo cáo V/v Tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của THông tư số 19/2015/TT-BTP

Download
1051/KH-STP 13/9/2017

V/v Giúp dỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh ĐB đến năm 2020 của Sở Tư pháp.

Download
1022/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 06/9/2017

Công văn V/v Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017.

Download
1020/BC-STP 05/9/2017

Báo cáo V/v Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III và phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên

Download
1010/STP-QLXLVPHC&TDTHPL 01/9/2017

Công văn V/v báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Download
1006/STP-BTTP 01/9/2017

Công văn V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ban hành và Quy định Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Download
1002/STP-PBGDPL 01/9/2017

V/v hướng dẫn khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017.

Download
1021/STP-PBGDPL 06/9/2017

V/v gửi đề cương kiểm tra và xây dựng báo cáo tự kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017.

Download
996/GM-STP 31/8/2017

Giấy mời V/v tham dự Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Nghị  định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin

Download
964/TB-STP 25/8/2017

V/v Kết luận tại Hội nghị giao ban công tác tư pháp T8/2017

Download
971/STP-PBGDPL 29/8/2017

V/v triển khai thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luạt giai đoạn 2017-2021

Download
968/STP-XDKTVB 28/8/2017

V/v giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển.

Download
966/STP-KSTT 28/8/2017

V/v lập danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý

Download
944/TTr-STP 24/8/2017

V/v đề nghị ban hành Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Download
962/STP-VP 25/8/2017

V/v đôn đốc tiến độ thực hiện công tác Tư pháp năm 2017; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2018.

Download
936/STP-VP 22/8/2017

V/v đôn đốc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê công tác tư pháp

Download
949/TB-ĐKT 24/8/2017

V/v Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Download
890/BC-STP 11/8/2017

Về kết quả thực hiện tổng kết Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp-Bộ Nội vå

Download
934/KVTĐ 22/8/2017

V/v cử thành viên tham gia Đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2017倀ᅘ滠g(,

Download
915/BC-STP 18/8/2017

Về kết quả công tác Tư pháp T8; phương hướng, nhiệm vụ T9/2017

Download
914/STP-HCTP 18/8/2017

V/v thu lệ phí đăng ký hộ tịch

Download
913/KH-STP 17/8/2017

Về thông tin đối ngoại của Sở Tư pháp tỉnh ĐB giai đoạn 2017-2020

Download
123