Tin nổi bật  
Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên lần XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (04/05/2020)
Bộ tài liệu tích hợp các chính sách dành cho cán bộ và nhân dân tại cơ sở (08/04/2020)
Đại hội điểm tại Chi bộ Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên (02/03/2020)
Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/DU ngày 14/10/2019 của Đảng Bộ Sở Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng chỉ đạo các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trên cơ sở của Đảng ủy Sở Tư pháp, ngày 23/02/2020, Chi bộ Văn phòng Sở đã tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2022.
Tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ cấp phiếu LLTP trực tuyến qua cổng dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích (19/07/2019)
Ngày 14/8/2019 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 867/KH-STP về rà soát cấp Phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên gửi các cơ quan, đoàn thể, UBND các cấp trên địa bàn và hướng dẫn cụ thể cách thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích từ đó nâng cao kết quả giải quyết TTHC trên Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu trính công ích trên địa bàn tỉnh