Chỉ đạo điều hành  
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL TỈNH ĐIỆN BIÊN TỔ CHỨC PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG NĂM 2018
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2017, triển khai công tác tư pháp năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 6439/KH-BTP ngày 8/12/2017 của Bộ Tư pháp về tổng kết công tác Tư pháp năm 2017 và triển khai công tác năm 2018; được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, ngày 17/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2017, triển khai công tác Tư pháp năm 2018.
Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và điểm b khoản 1 Điều 36 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 5/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên Ban hành quy chế kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ngày 12 tháng 12 năm 2017 Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND) ban hành Kế hoạch số 3641/KH-UBND về kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật năm 2017
Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Chương trình trọng tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên