Cơ cấu tổ chức  
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên
Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên
Trung tâm Bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên
Cơ cấu tổ chức, bộ máy và chức năng nhiệm vụ của đơn vị
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tư pháp
Cơ cấu tổ chức gồm ban lãnh đạo sở và 11 phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở