Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Sở đã ban hành nhiều các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn,... tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi cho việc triển khai chuyển đổi số tại đơn vị: Quyết định số 874/QĐ-STP ngày 16/8/2019 ban hành Quy chế quản lý, xử lý thông tin trên mạng và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng; Kế hoạch số 1293/KH-STP ngày 06/10/2021 về Ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan năm 2022; Quyết định số 347/QĐ-STP ngày 11/3/2022 ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số của Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên; Quyết định số 236/QĐ-STP ngày 01/03/2022 Về việc thành lập Tổ triển khai thực hiện Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030; Kế hoạch số 226/KH-STP ngày 26/02/2022 Tổ chức triển khai thực hiện đề án "Chuyển đổi số tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch số 456/KH-STP ngày 14/4/2022 Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư,định danh và xác nhận điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030...

Trong năm 2023, Sở đã cụ thể các mục tiêu nhiệm vụ cần đạt được như sau:

100% văn bản đi trao đổi với các cơ quan Nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật.

100% CCVC của đơn vị thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để phục vụ công tác chuyên môn.

100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 60% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận, xử lý trực tuyến; 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; 60% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến.

Cổng thông tin điện tử của Sở bảo đảm công khai thông tin đầy đủ theo đúng quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ. Bám sát định hướng của tỉnh tạo môi trường giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền các cấp.

50% hoạt động giám sát, kiểm tra của Sở được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của Sở quản lý.

100% thiết bị đầu cuối (máy chủ, máy trạm và các thiết bị đầu cuối khác) của cơ quan được cài đặt phòng, chống mã độc tập trung và các giải pháp bảo vệ.

100% hệ thống thông tin của Sở được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ.

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan được tuyên truyền, phổ biến về kỹ năng số và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.029.262
   Online: 64