Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 2001/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

 Theo đó, Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên có chức năng theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan, công bằng các kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị truên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện: Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số - xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, áp dụng cho cấp Sở: 06 chỉ số chính được phân thành các nhóm chỉ số nền tảng chung (05 chỉ số chính gồm: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng) và nhóm chỉ số về hoạt động (gồm 01 chỉ số chính: Hoạt động chuyển đổi số). Trong mỗi chỉ số có các chỉ số thành phần khác nhau. Thang điểm Bộ chuyển đổi số cấp Sở tối đa là 500 điểm, trong đó, nhóm chỉ số nền tảng chung 250 điểm (gồm, nhận thức số 50 điểm, Thể chế số 50 điểm, Hạ tầng số 50 điểm, Nhân lực số 50 điểm, An toàn thông tin mạng 50 điểm) và 250 điểm cho chỉ số Hoạt động chuyển đổi số.

Áp dụng cho cấp huyện: 08 chỉ số chính được phân thành các nhóm chỉ số nền tảng chung (05 chỉ số chính gồm: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng) và nhóm chỉ số về hoạt động (gồm 03 chỉ số chính: Hoạt động chuyển đổi số; Hoạt dộng kinh tế số, Hoạt động xã hội số). Trong mỗi chỉ số có các chỉ số thành phần khác nhau. Thang điểm Bộ chuyển đổi số cấp Sở tối đa là 500 điểm, trong đó, nhóm chỉ số nền tảng chung 250 điểm (gồm, nhận thức số 50 điểm, Thể chế số 50 điểm, Hạ tầng số 50 điểm, Nhân lực số 50 điểm, An toàn thông tin mạng 50 điểm) và 250 điểm cho nhóm chỉ số hoạt động (gồm Hoạt động chuyển đổi số 100 điểm; Hoạt dộng kinh tế số 75 điểm; Hoạt động xã hội số 75 điểm).

Căn cứ vào các chỉ số thang điểm mức đánh giá, Quyết định cũng nêu rõ, điểm chỉ số  chuyển đổi số của từng địa phương là điểm do Hội đồng thẩm định đánh giá . Chỉ số chuyển đổi số của từng đại phương được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt so với tổng điểm tối đa tương ứng của từng địa phương.

Quyết định có hiệu lực từ 31/10/2022./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 2.029.062
   Online: 54