Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 31/12/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); trong đó đã quy định bổ sung thêm các trường hợp văn bản QPPL được xem là văn bản trái luật.

            Cụ thể, theo quy định theo điểm b khoản 17 Điều 1 Nghị định 154/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 103 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP), văn bản trái pháp luật gồm:

1. Văn bản ban hành không đúng thẩm quyền.

2. Văn bản có nội dung trái với Hiến pháp, trái với văn bản QPPL có hiệu lực pháp lý cao hơn.

3. Văn bản quy định thời điểm có hiệu lực trái với quy định tại khoản 1 Điều 151 Luật Ban hành văn bản QPPL (Nội dung mới bổ sung).

4. Văn bản vi phạm quy định của pháp luật về đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra dự thảo.

5. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trong trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo trình tự, thủ tục rút gọn nhưng không thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 147 Luật Ban hành văn bản QPPL 2015.

 Theo đó, so với quy định cũ, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP đã quy định cụ thể hơn văn bản trái luật vi phạm về trình tự, thủ tục khi vi phạm quy định của pháp luật về đánh giá tác động của chính sách, lấy ý kiến, thẩm định, thẩm tra dự thảo.

Ngoài ra, bổ sung quy định văn bản trái luật khi văn bản quy định thời điểm có hiệu lực trái với quy định: "Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản QPPL được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản QPPL của cơ quan nhà nước ở trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; không sớm hơn 07 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản QPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã".

Đồng thời, bổ sung quy định Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trái luật trong trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo trình tự, thủ tục rút gọn nhưng không thực hiện theo quy định, đó là: "Thủ tướng Chính phủ quyết định ...việc áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; trường hợp đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quy định tại khoản này phải kèm theo ý kiến bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp".

Minh Hương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 2.194.432
    Online: 22