Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch số 886/KH-UBND về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Luật).

Nội dung Kế hoạch triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể: Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho các cơ quan chuyện môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật; Rà soát và sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh để phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới để phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành của cấp trên; Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức thi hành pháp luật và trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính; Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Tư pháp có tránh nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra./.

                                                  Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và                                                               Theo dõi thi hành pháp luật.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê truy cập
   Thống kê: 288.612
   Online: 37