Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

          Ngày 31/3/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 01/2021/TT-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương (gọi tắt là Thông tư 01/2021/TT-BCT).

Tại Thông tư 01/2021/TT-BCT quy định về phạm vi giám định tư pháp; tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; cấp, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; công nhận và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; cử người tham gia giám định tư pháp theo vụ việc; thực hiện các hoạt động giám định tư pháp; thời hạn giám định tư pháp; hồ sơ giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên môn trong hoạt động giám định. Thông tư bổ sung Điều 2a. Phạm vi giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương. Theo đó, Giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương gồm giám định tư pháp về các vấn đề chuyên môn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương theo quy định của pháp luật trong các lĩnh vực: Năng lượng; hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ; an toàn kỹ thuật công nghiệp; an toàn thực phẩm; xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; thương mại điện tử; quản lý thị trường; cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xúc tiến thương mại; các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thông tư có bổ sung Điều 5a. Cấp mới, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp như sau: Việc cấp mới, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp được thực hiện đồng thời với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp. Mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp thực hiện theo quy định của Thông tư số 11/2020/TT-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp. Bên cạnh đó, cũng bổ sung Điều 14a. Thời hạn giám định tư pháp. Cụ thể, thời hạn giám định tư pháp: Tối đa 3 tháng đối với các trường hợp quy định tại Điều 2a của Thông tư này, trừ trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này. Trường hợp giám định vụ việc có từ 2 nội dung giám định khác nhau trong lĩnh vực công thương quy định tại Điều 2a của Thông tư này trở lên hoặc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân thì thời hạn giám định tối đa là 4 tháng; tối đa 9 ngày đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định quy định tại khoản 5 Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; tối đa 1 tháng đối với trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định quy định tại khoản 6 Điều 206 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2021./.

Thiều Tất Phúc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê truy cập
    Thống kê: 288.618
    Online: 35