Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2021/TT-BTP 25/05/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
13/2018/TT-BTP 26/09/2018 Thông tư 13/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực TGPL
12/2018/TT-BTP 28/08/2018 Thông tư hướng dẫn về một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.
12/2018/TT-BTP 28/08/2018 Thông tư Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
09/2018/TT-BTP 21/08/2018 Thông tư Quy định về tiêu chí xác định vụ việc TGPL phức tạp, điển hình
10/2018/TTLT/BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC 29/06/2018 Thông tư liên tịch Quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng
144/2017/NĐ-CP 15/12/2017 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
08/2017/TT-BTP 15/11/2017 Thông tư Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động TGPL
11/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý 2017
11/2017/QH14 20/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý
1934/VBHN-BTP 07/06/2017 Văn bản hợp nhất số 1934/VBHN-BTP v/v Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL
05/2017/TT-BTP 20/04/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số diều của thông tư số 18/2013/TT-BTP ngày 20/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc TGPL
32/1016/QĐ-TTg 08/08/2016 Quyết định Ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn gđ 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
08/2016/TTLT/BTP-BNV 23/06/2016 Thông tư liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý
1543/QĐ-BTP 24/08/2015 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025
58/2014/TTLT-BTC-BTP 08/05/2014 Thông tư liên tịch về hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý
18/2013/TT-BTP 20/11/2013 Thông tư Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
02/2021/TT-BTP Hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.818
Online: 47