Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2016/TT-TTCP 20/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 Của Thanh tra chính phủ quy định quy trình giải quyết Khiếu nại hành chính
05/2015/TT-TTCP 10/09/2015 Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Quy định về thực hiện Kết luận Thanh tra
05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành
54/2014/NĐ-CP 19/05/2014 Quy định về tổ chức và hoạt động cua Thanh tra ngành tư pháp
01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính
04/2013/TT-TTCP 29/07/2013 Quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật vể Khiếu nại
03/2013/TT-TTCP 10/06/2013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
01/2013/TT-TTCP 12/03/2013 Quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
75/2012/NĐ-CP 03/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
07/2012/NĐ-CP 09/02/2012 Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành
08/2014/TT-TTCP 24/11/2011 Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra, trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
02/2011/QH13 11/11/2011 luật khiếu nại
97/2011/NĐ-CP 21/10/2011 Quy định về Thanh tra viên và Cộng tác viên Thanh tra
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
56/2010/QH12 15/11/2010 luật thanh tra
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 255.347
Online: 2