Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/2020/QĐ-UBND 03/11/2020 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC trên địa bàn tỉnh điện biên
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ công chức
107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Về sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2014
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 về xếp loại, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức
31/QĐ-UBND 06/01/2020 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp
10/2019/TT-BTP 30/12/2019 thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, phó Giám đốc Sở Tư pháp thuôc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
52/2019/QH14 12/12/2019 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức
40/2019/QĐ-UBND 03/12/2019 Ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng CB CC trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19/2019/QĐ-UBND 17/05/2019 về quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh điện biên
38/2018/QĐ-UBND 19/10/2018 Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng, đơn vị thuộc sở tư pháp; trưởng phòng, phó trưởng phòng tư pháp các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
02/QĐi-TU 18/06/2018 quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời gian đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
22/2008/QH12 13/11/2008 Luật Cán bộ, công chức
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 về chế độ tiền lương
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 255.342
Online: 30