Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị định số 19/2022/NĐ-CP 22/02/2022 Nghị định Quy định biện pháp thi hành chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyển ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
21/2020/QĐ-UBND 03/11/2020 quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng CB,CC,VC trên địa bàn tỉnh điện biên
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ công chức
107/2020/NĐ-CP 14/09/2020 Về sửa đổi một số điều của Nghị định 24/2014
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 về xếp loại, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
62/2020/NĐ-CP 01/06/2020 về vị trí việc làm và biên chế công chức
31/QĐ-UBND 06/01/2020 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Sở Tư pháp
10/2019/TT-BTP 30/12/2019 thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, phó Giám đốc Sở Tư pháp thuôc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
52/2019/QH14 12/12/2019 luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức
40/2019/QĐ-UBND 03/12/2019 Ban hành quy định về đào tạo, bồi dưỡng CB CC trên địa bàn tỉnh Điện Biên
19/2019/QĐ-UBND 17/05/2019 về quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh điện biên
38/2018/QĐ-UBND 19/10/2018 Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp trưởng phòng, phó trưởng phòng, đơn vị thuộc sở tư pháp; trưởng phòng, phó trưởng phòng tư pháp các huyện, thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
02/QĐi-TU 18/06/2018 quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý
101/2017/NĐ-CP 01/09/2017 quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
08/2013/TT-BNV 31/07/2013 hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời gian đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
22/2008/QH12 13/11/2008 Luật Cán bộ, công chức
204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 về chế độ tiền lương
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.659
Online: 4