Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM
Số / kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
111/2017/TT-BTC 20/10/2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
102/2017/NĐ-CP 01/09/2017 Về đăng ký biện pháp bảo đảm
257/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư liên tịch QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ CÔNG CHỨNG; PHÍ CHỨNG THỰC; PHÍ THẨM ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG; PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG; LỆ PHÍ CẤP THẺ CÔNG CHỨNG VIÊN
226/2016/TT-BTC 11/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 23/06/2016 V/v hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
20/2015/TT-BTP 29/12/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch
06/2015/TT-BTP 15/06/2015 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG
04/2015/TT-BTP 15/04/2015 Thông tư về hướng dẫn Tập sự hành nghề Công chứng
29/2015/NĐ-CP 15/03/2015 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
23/2015/NĐ-CP 16/02/2015 Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
23/2015/NĐ-CP 16/02/2015 Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
11/2012/TT-BTP 30/10/2012 Thông tư ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 823.851
Online: 38