Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

 

 

Trưởng phòng 

Vũ Ngọc Hà      

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại: 02153.837.588

Email: havn.stp@dienbien.gov.vn

 

Chuyên viên 

Thiều Thị Huệ 

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật 

Trình độ LLCT:  Trung cấp

Điện thoại: 02153.837.588

Email: huett.stp@dienbien.gov.vn

Chuyên viên 

Tô Thị Minh Hồng

Trình độ chuyên môn: cử nhân luật

Điện thoại: 02153.837.588

Email: hongttm.stp@dienbien.gov.vn

 

 

 

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

PHÒNG QUẢN LÝ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

 

I. Vị trí, chức năng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật là phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, chịu sự quản lý chỉ đạo toàn diện về tổ chức và hoạt động của Giám đốc Sở Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau theo quy định của pháp luật;

b) Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

c) Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương; xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

2. Về theo dõi thi hành pháp luật

a) Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

c) Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp;

d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo sự phân công của Giám đốc Sở Tư pháp.

 

 

 

 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.029.249
Online: 91