Thứ 5 Ngày 14/5/2020, 10:13:21 AM

Danh mục thủ tục
Tên thủ tục Lĩnh vực Xem chi tiết
Thủ tục tiếp công dân cấp tỉnh tiếp công dân Chi tiết
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) chứng thực Chi tiết
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận chứng thực Chi tiết
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận chứng thực Chi tiết
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Giải quyết tố cáo Chi tiết
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại Chi tiết
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Giải quyết khiếu nại Chi tiết
Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh xử lý đơn thư Chi tiết
Thủ tục thực hiện việc giải trình phòng chống tham nhũng Chi tiết
Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập phòng chống tham nhũng Chi tiết
Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình phòng chống tham nhũng Chi tiết
Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập phòng chống tham nhũng Chi tiết
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc hộ tịch Chi tiết
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch hộ tịch Chi tiết
Xác nhận thông tin hộ tịch hộ tịch Chi tiết
1 2 3 4 5 6    
 Liên kết website
Thống kê truy cập
Thống kê: 2.194.295
Online: 33