Tuesday, July 21, 2020, 10:13:21 AM

Ngày 14/8/2019 Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 867/KH-STP về rà soát cấp Phiếu lý lịch tư pháp để bổ sung hoàn thiện hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên gửi các cơ quan, đoàn thể, UBND các cấp trên địa bàn và hướng dẫn cụ thể cách thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công và dịch vụ bưu chính công ích từ đó nâng cao kết quả giải quyết TTHC trên Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu trính công ích trên địa bàn tỉnh

Tải Kế hoạch 867/KH-STP tại đấy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Website link
Statistic
Thống kê: 141.872
Online: 51