Ban lãnh đạo sở  

BAN LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đồng chí Phạm Đình Quế

Giám đốc Sở

ĐT: 02153.836.252

Đồng chí  Lê Quang Nhuận

Phó Giám đốc Sở

ĐT: 02153.826.069

 

 

Đồng chí Trần Thanh Hưng

Phó Giám đốc Sở

ĐT: 02153.838.236