Thông báo  

Thông báo đấu giá tài sản số: 87 /TB -TTDVĐGTS

Thông báo đấu giá tài sản số: 87 /TB -TTDVĐGTS


SỞ TƯ  PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 
 
 

 


Số: 87 /TB -TTDVĐGTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 


Điện Biên, ngày 17 tháng  8 năm 2018

 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm DVĐGTS tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 10, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên phủ, T. Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tên tài sản đấu giá: Tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Tài sản đấu giá: Thửa đất số 44 với diện tích 72,5 m² thuộc tờ bản đồ địa chính số 10 (lập năm 2010), có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BG042083 ngày 17/01/2013 mang tên Tòng Văn Kiên do UBND thành phố cấp và nhà trên đất tại số nhà 18, tổ dân phố 5, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên phủ.

Giá khởi điểm: 1.831.563.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ tám trăm ba mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng chẵn).

Tiền đặt trước của tài sản: 366.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn)

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/ 01 hồ sơ.

4. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

 Phát hành hồ sơ: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Địa chỉ: Đội 4, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ; Từ 7 giờ ngày 17/8/2018 đến 17 giờ ngày 07/9/2018 (vào các ngày làm việc trong giờ hành chính).

Xem tài sản: Từ ngày 20/8/2018 đến 17 giờ ngày 25/8/2018 tại nơi có tài sản (số nhà 18, tổ dân phố 5, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên phủ).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có đủ năng lực hành vi dân sự. Trừ những người không thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản đều được đăng ký.

- Tiền đặt trước nộp theo hình thức chuyển khoản từ ngày 05/9/2018 đến 17 giờ ngày 07/9/2018.  Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước hoặc chuyển khoản vào số tài khoản: 3601 0000 375094 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Điện Biên.

Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

- Thời gian địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và giấy nộp tiền đặt trước (bản chính) từ 7 giờ ngày 05/9/2018 đến 17 giờ ngày 07/9/2018 (trong giờ làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 11/09/2018 địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên, Địa chỉ: xã Thanh Xương , huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng không giới hạn số vòng  trả giá, theo phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048 .

Nơi nhận:

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Điện Biên;

- Sở Tài Chính tỉnh Điện Biên;

- Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên;

- Công an tỉnh Điện Biên;

- UBND phường Tân Thanh;

- Trang thông tin về tài sản nhà nước tại địa chỉ http://taisancong.vn;

- Người đăng ký tham gia đấu giá;

-Niêm yết tại TTĐG TS tỉnh Điện Biên; Sở Tài Chính tỉnh Điện Biên;

- Nơi có tài sản đấu giá UBND xã Tân Thanh; tại thực địa thửa đất (Niêm Yết, phối hợp);

- Lưu VT, HS.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Ngư

 

 


[ ]

Tin liên quan
Thông báo bán đấu giá đất của xã Mường Nhé
Thông báo bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính
Bán đấu giá đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư
Thông báo bán đấu giá Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ của Huyện Tủa Chùa
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên