Thông báo  

Thông báo bán đấu giá tài sản của Sở Tài chính

Bán đấu giá tài sản gồm: Xe ô tô Toyota Fortuner; Xe máy Honda click;Xe máy Yamaha JupiterV


SỞ TƯ  PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

 ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 

Số: 56/TB -TTDVĐGTS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

Điện Biên, ngày 11 tháng 06 năm 2018

 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên tổ chức thực hiện đấu giá: Trung tâm DVĐGTS tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Điện Biên.

Địa chỉ: Tổ 10, P. Mường Thanh, TP. Điện Biên phủ, T. Điện Biên.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá.

- Tên tài sản đấu giá: Tài sản tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

- Danh mục tài sản cụ thể như sau:

Stt

Tên tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước 20% (đồng)

Bước giá tối thiểu (đồng)

Tiền mua hồ sơ (đồng)

1

Xe ô tô Toyota Fortuner

450.000.000

90.000.000

22.500.000

200.000

2

Xe máy Honda click

10.000.000

2.000.000

500.000

50.000

3

Xe máy Yamaha JupiterV

3.000.000

600.000

150.000

50.000

 

Tổng cộng :

463.000.000

92.600.000

 

300.000

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ 7 giờ ngày 11/06/2018 đến 17 giờ ngày    19/06/2018 (trong giờ ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên;

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Quy chế đấu giá số 55/QC-TTDVĐG ngày 09/06/2018 của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Điện Biên.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và giấy nộp tiền đặt trước của ngân hàng trong hai ngày 18/06/2018 và ngày 19/06/2018 tại Trung tâm DVĐG tài sản.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: hồi 08 giờ 00 phút, ngày 21/06/2018 địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên, Địa chỉ: xã Thanh Xương , huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. 

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng không giới hạn số vòng  trả giá.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản.

Điện thoại: 02153.832.048 .

Nơi nhận:

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Điện Biên;

- Sở Tài Chính tỉnh Điện Biên;

- Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên;

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên;

- Công an tỉnh Điện Biên;

- Trang thông tin về tài sản nhà nước tại địa chỉ http://taisancong.vn;

- Người đăng ký tham gia đấu giá;

- Niêm yết tại TTĐG TS tỉnh Điện Biên; Sở Tài Chính tỉnh Điện Biên;

- Nơi có tài sản đấu giá Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên (Niêm Yết, phối hợp);

- Lưu VT, HS.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                                                

Đã ký 

Nguyễn Thị Ngư

 


[ ]

Tin liên quan
Bán đấu giá đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ( lần 2)
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu đất thuộc tổ dân cư số 6, thị trấn Điện Biên Đông, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Thông báo danh sách tổ chức bán đấu giá tài sản và đội ngũ đấu giá viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Thông báo việc lựa chọn Luật Sư
Thông báo bán đấu giá Lô gỗ nghiến tròn, gỗ nghiến xẻ của Huyện Tủa Chùa
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại huyện Mường Ảng
Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Trung tâm xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
Thông báo bán đấu giá tài sản lần 9
Thông báo Bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất (đơt 1) tại Khu đất khối Trường Xuân thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên