Thông báo  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (tháng 10/2017)

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước do Trung tâm phát triển chăn nuôi tỉnh Điện Biên ký hợp đồng.


SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM DVĐGTS        

   Số: 152/TB-TTDVĐGTS                                                                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Điện Biên, ngày 9 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức bán đấu giá tài sản nhà nước do Trung tâm phát triển chăn nuôi tỉnh Điện Biên ký hợp đồng, cụ thể như sau:

1. Tên tài sản

- Tên tài sản đấu giá: Đàn trâu, bò, nghé thu hồi dự án thanh lý tài sản nhà nước (Có biểu chi tiết số 01  kèm theo)

2. Giá khởi điểm: 606.200.000 đồng  (Sáu trăm linh sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẵn).  

3. Tiền mua hồ sơ:  500.000 đồng/01 hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)

4. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn)

5. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản

- Thời gian tổ chức đấu giá: hồi 8 giờ, ngày 18/10/2017

- Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên;

6. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Xã thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Từ ngày 9/10/2017 đến 17 giờ ngày 17/10/2017(vào các ngày làm việc trong giờ hành chính). ĐT: 02153.832.048

7. Xem tài sản: Từ ngày 9/10/2017 đến 16 giờ ngày 17/10/2017 tại nơi có tài sản (Thôn C2 Yên Trường, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên)

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá và nộp hồ sơ đấu giá: từ 8 giờ ngày 16/10/2017 đến 17 giờ ngày 17/10/2017 (trong giờ ngày làm việc) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên;

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo Quy chế đấu giá, ngày 7/10/2017 của Trung tâm DVĐG tài sản.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến Trung tâm DVĐG tài sản  nghiên cứu quy chế, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản./.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử sở Tài chính;

- Cổng thông tin điện tử sở Tư Pháp;

- Báo Điện Biên phủ (Quảng cáo);

- TTphát triển chăn nuôi;

- Niêm yết tại TTĐG TS tỉnh Điện Biên; TTPT  chăn nuôi (Niêm Yết, phối hợp);

- Lưu, VT, HS.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Thị Ngư

 


[ ]

Tin liên quan
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 142/TB-TTĐG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 6)
Thông báo bán đấu giá tài sản số: 131/TB-TTĐG