Thông báo  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chuyển giao.


SỞ TƯ  PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 
 
 

 


Số: 147 /TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

         Điện Biên, ngày 02 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chuyển giao.  

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng thửa đất số 91, tờ bản đồ địa chính cơ sở số 03, diện tích 50.000,0m2 theo GCNQSDĐ AQ 046840, số vào sổ cấp GCNQSDĐ H00834, Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên địa chỉ Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên; Tài sản trên đất là cây trồng.

2. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Xã thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng; Địa chỉ: Thị trấn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Từ ngày 02/10/2017 đến 16 giờ ngày 20/10/2017 (vào các ngày làm việc trong giờ hành chính). ĐT: 02153.832.048/ 02253.856.379

3. Xem tài sản: Từ ngày 02/10/2017 đến 16 giờ ngày 20/10/2017 tại nơi có tài sản (Bản Huổi Hỏm, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng).

4. Giá khởi điểm: 746.697.257 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi sáu triệu sáu trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm năm mươi bảy đồng)                                                 

5. Tiền mua hồ sơ:  500.000 đồng/01 hồ sơ

6. Tiền đặt trước: 149.000.000 đồng

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ trả giá Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên từ ngày 19/10/2017 đến 16h ngày 20/10/2017.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức bắt đấu vào hồi 8 giờ ngày 25/10/2017 tại hội trường nhà văn hóa UBND thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

9. Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa chỉ thông báo trên, nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản./.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử;

- Niêm yết tại TTĐG TS tỉnh Điện Biên;

- Báo Điện Biên Phủ (Quảng cáo);

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng; UBND xã Ẳng Tở (Niêm Yết, phối hợp);

- Lưu, VT, HS.

TK. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Ngư

 


[ ]

Tin liên quan
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Số: 142/TB-TTĐG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 6)
Thông báo bán đấu giá tài sản số: 131/TB-TTĐG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 5)
Thông báo bán đấu giá gỗ
Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện lỵ Pú Tửu xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 của Sở Tư pháp
Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng hai thửa đất và tài sản trên đất tại số nhà 115B, tổ dân phố 15, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ