Hoạt động của Sở  

Đoàn kiểm tra số 2 - Khu vực thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc: Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-KVTĐ ngày 10/8/2017 của Khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc về việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2017, ngày 27/9/2007, đoàn kiểm tra số 2 của Khu vực do Đ/c Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn, cùng các thành viên gồm: Đ/c Nguyễn Bá Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ, Đ/c Nguyễn Huy Cường - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái và đại diện lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên Văn phòng Sở Tư pháp các tỉnh này đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 tại Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình.


Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã được nghe đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Hòa bình báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình. Qua kiểm tra cho thấy, năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đã chủ động phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Bộ Tư pháp, Khu vực thi đua phát động, tổ chức cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị ký kết giao ước thi đua; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Tư pháp và của địa phương. Trong đó, tập trung vào việc thực hiện Quyết định số 131/QĐ-BTP ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2017, và phát động các phong trào thi đua như “Toàn ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017”; “Ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Các phong trào thi đua đã được cụ thể hóa trong các chương trình, kế hoạch công tác của ngành, đề ra những biện pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra. Qua phong trào thi đua, nhiều lĩnh vực, nội dung công tác có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được kết những kết quả nổi bật như công tác thẩm định văn bản QPPL, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, kiểm soát TTHC...Cụ thể như, trong công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật: 9 tháng đầu  năm 2017, ngành Tư pháp toàn tỉnh đã thẩm định 100 dự thảo văn bản QPPL (Cấp tỉnh 84 văn bản, cấp huyện 16 văn bản), đóng góp ý kiến vào 129 dự thảo văn bản QPPL (Cấp tỉnh 74 dự thảo; cấp huyện 55 dự thảo văn bản), tiếp nhận và kiểm tra theo thẩm quyền 24 văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến; tự kiểm tra 11 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; Cấp huyện kiểm tra 236 văn bản do HĐND, UBND cấp xã ban hành và tự kiểm tra 2.358 văn bản do UBND cấp huyện ban hành; Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành do các Sở, Ban, ngành rà soát với 63 VBQPPL; Rà soát theo chuyên đề 70 VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo kế hoạch; đã in và phát hành cuốn “Hệ thống hóa VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2016”; cập nhật 40 văn bản QPPL của HĐND, UBND lên cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật theo quy định.

Trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính đã chủ trì phối hợp với các Sở, ngành chủ trì trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 14 Quyết định công bố 683 TTHC, trong đó công bố mới và chuẩn hóa 416 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 55 TTHC (cấp tỉnh 25 TTHC; cấp huyện 17 TTHC, cấp xã 03 TTHC), hủy bỏ, bãi bỏ 222 TTHC trên cả 3 cấp chính quyền. Trong lĩnh vực PBGDPL, ngành Tư pháp từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến với người thông qua nhiều hình thức như qua các hội nghị tập huấn, phương tiện thông tin đại chúng, sinh hoạt các Câu lạc bộ, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, phát hành tờ rơi pháp luật… đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tố tụng hành chính cho trên 200 đại biểu là lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh, chủ tịch UBND các huyện thành phố và một số phòng, trung tâm của cấp huyện, cấp tỉnh; tổ chức 06 lớp tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức Đảng uỷ, HĐND, UBND, Trưởng Công an xã, Trưởng các tổ chức đoàn thể, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tổ trưởng tổ hoà giải của 02 xã Hang Kia, Pà Cò huyện Mai Châu; tổ chức, lồng ghép được gần 500 hội nghị tuyên truyền, qua đó đã tuyên truyên pháp luật cho hơn 39.000 lượt người nghe, với các nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Luật Tố tụng hành chính, Luật Trẻ em, Luật Hộ tịch; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Giao thông đường bộ... Công tác Trợ giúp pháp lý tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, đã tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động với 75 đợt/93 điểm, trợ giúp pháp lý được 1.258 việc; trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng 99 vụ việc; đại diện ngoài tố tụng 21 vụ việc.

 Đ/c Phạm Đình Quế - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên - Trưởng đoàn kiểm tra số 2 kết luận cuộc kiểm tra.

Đặc biệt, Sở Tư pháp Hòa Bình đã tổ chức thành công Hội thảo Đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiểu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Hòa Bình”. Trong năm 2017, Hội đồng Khoa học tỉnh đã công nhận và đánh giá xếp loại xuất sắc  đối với 02 sáng kiến cá nhân cấp tỉnh  đó là "Chỉ đạo và thực hiện một số giải pháp mới để nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý miễn phí cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình", " Nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện một số giải pháp mới, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình". ..

Qua buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra đã đóng góp ý kiến để Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình hoàn thiện báo cáo, tự chấm điểm thi đua. Từ những kết quả và thành tích đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình, Đoàn kiểm tra số 2 khối Sở Tư pháp nhất trí đề nghị Khu vực Thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh miền núi phía Bắc suy tôn và đề nghị Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua Ngành Tư pháp năm 2017 đối với Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình./.

Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên


[ ]

Tin liên quan
ĐIỆN BIÊN: Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp, Công an, Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC, Tổng cục THADS làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Sở Tư pháp Điện Biên: Tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên: Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Sở Tư pháp Điện Biên: Tổ chức họp giao ban công tác tháng 8/2017 và Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945–28/8/2017)
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đợt 1 năm 2017 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ CỦA CHI ĐOÀN TNCS SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN
Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TỈNH ĐIỆN BIÊN: Tổ chức phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên