Thông báo  

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)


SỞ TƯ  PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

 
 
 

 


Số: 138 /TB-TTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             

                      Điện Biên, ngày 31 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO  ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 7)

Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên làm thủ tục và tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên chuyển giao.   

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 126 tờ bản đồ số 4, nay là thửa đất số 15,16 tờ bản đồ số 9 có diện tích là 30.797 m2, Giấy CMQSDĐ số CH00108, số phát hành BG035981, cấp ngày 01/12/2013; Địa chỉ: Bản Món Hà, Xuân Lao, Mường Ảng và toàn bộ cây trồng trên đất.

2. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Xã thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng; Địa chỉ: Thị trấn huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. Từ ngày 31/8/2017 đến 16 giờ ngày 19/9/2017 (vào các ngày làm việc trong giờ hành chính). ĐT: 02153.832.048/ 02253.856.379

3. Xem tài sản: Từ ngày 31/8/2017 đến 16 giờ ngày 19/9/2017 tại nơi có tài sản (Bản Món Hà, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng).

4. Giá khởi điểm: 249.820.584 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn năm trăm tám mươi bốn đồng)

5. Tiền mua hồ sơ:  200.000 đồng/01 hồ sơ

6. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nhận hồ sơ trả giá Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên từ ngày 18/9/2017 đến 16h ngày 19/9/2017.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức bắt đấu vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 22/9/2017 tại UBND xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

9. Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản xin mời đến địa chỉ thông báo trên, nghiên cứu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá mua tài sản./.

Nơi nhận:

- Cổng thông tin điện tử;

- Niêm yết tại TTĐG TS tỉnh Điện Biên;

- Báo Điện Biên Phủ (Quảng cáo);

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mường Ảng; UBND xã Xuân Lao (Niêm Yết, phối hợp);

- Lưu, VT, HS.

TK. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngư

 


[ ]

Tin liên quan
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 6)
Thông báo bán đấu giá tài sản số: 131/TB-TTĐG
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN (lần 5)
Thông báo bán đấu giá gỗ
Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại trung tâm huyện lỵ Pú Tửu xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 của Sở Tư pháp
Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng hai thửa đất và tài sản trên đất tại số nhà 115B, tổ dân phố 15, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ
Thông báo bán đấu giá trụ sở công ty cổ phần công trình giao thông tỉnh Điện Biên
Thông báo bán đấu giá gỗ