Hoạt động của Sở  

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đợt 1 năm 2017 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đợt 1 năm 2017 tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh


Ngày 31/7/2017 UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Công văn số 2138/UBND-NC về việc thực hiện kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính đợt 1 năm 2017 tại một số cơ quan, đơn vị  trên địa bàn tỉnh. Nội dung Công văn chỉ đạo như sau:

Thứ nhất, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Tăng cường tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát TTHC, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị để công tác này được triển khai đồng bộ, thống nhất, đạt hiệu quả cao.

Thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ TTHC tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị; tổ chức giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định; nghiêm cấm tự ý yêu cầu, bổ sung, đặt thêm hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật về TTHC trong quá trình giải quyết TTHC; chỉ đạo giải quyết các TTHC đã tiếp nhận, không để quá hạn, tồn đọng trong việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 về việc ban hành kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá TTHC năm 2017; Kế hoạch số 2522/KH-UBND ngày 08/7/2015 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC.

Niêm yết nội dung hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày  04/8/2014 của UBND tỉnh Điện Biên ban hành quy chế phối hợp công bố, niêm yết TTHC và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh Điện Biên; không niêm yết địa chỉ phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trái với quy định nêu trên; tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tăng cường hơn nữa công tác truyền thông về kiểm soát TTHC.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh kịp thời xây dự thảo Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo quy định.

Thứ hai, yêu cầu Giám đốc các Sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban dân tộc; UBND các huyện: Mường Nhé, Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng chỉ đạo thực hiện các nội dung kết luận của các Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính theo biên bản làm việc tại cơ quan, đơn vị; kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong hoạt động kiểm soát TTHC; gửi báo cáo kết quả thực hiện kết luận kiểm tra về Sở Tư pháp để tổng hợp trước ngày 30/8/2017.

Thứ ba, giao Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận kiểm tra; tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kết luận kiểm tra của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/9/2017; đồng thời gửi Ban thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ để tổng hợp làm cơ sở bình xét thi đua khen thưởng năm 2017./.

Phòng Kiểm soát TTHC

 

         

 


[ ]

Tin liên quan
HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ CỦA CHI ĐOÀN TNCS SỞ TƯ PHÁP TỈNH ĐIỆN BIÊN
Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
HỘI ĐỒNG PHPBGDPL TỈNH ĐIỆN BIÊN: Tổ chức phiên họp sơ kết 6 tháng đầu năm 2017
UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên
Công tác kiểm trarà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Tổ chức Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016
Tọa đàm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016
Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh